ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקב4346/00 פ"ער

ןוילעה טפשמה תיבב
םילשוריב

:תשקבמה
הבח תילגיס
רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע
44281 אבס רפכ ,'ג - 1 ליג לועשמ
09-7424873 'סקפ ,051-520000 'לט

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה


רערעל תושר תשקב


4.5.00 םוימ ופי-א"תב יזוחמה טפשמה תיב 'בכ לש וניד-קספ לע
.70146/00 + 71319/99 פ"עב


השקבה יקומינ

אובמ .א

.תוריהמ תריבעמ אמק ש"מהיבב התכוז תשקבמה .1

.רישכמה לש ןרצייה-תוארוה לע ססבתה דיחיה יוכיזה קומינ .2

ותוא ינפב רחא קיתב אמק ש"מהיבב םייקתה ןרצייה תוארוהב ןוידה .3
.תוארוה ןתוא ךמס לע ,םשאנה תא בכרהה ותוא הכיז םש ,בכרהה

לש הרוערע .יזוחמה ש"מהיבל םייוכיזה ינש לע הרערע הנידמה .4
א"ת פ"ע היה (סייו יכדרמ) רחאה םשאנה לש ויוכיז לע הנידמה
תילגיס) ןנד תשקבמה לש הייוכיז לע הנידמה לש הרוערע ,71319/99
.70146/00 א"ת פ"ע היה (הבח

ודרפנ םימוכיסה בלשב ;יזוחמה ש"מהיבב ודחוא םירוערעה ינש .5
ןתנו ,דחיאו רזח יזוחמה ש"מהיב 'בכ םלוא ,םיבישמה ינש לש םהיכרד
ינש תא עישרמו ,םירוערעה ינש תא לבקמה ,ףתושמ ,דחא ןיד קספ
בישמ לכ יבגל םידרפנ םיקומינ ןתנ ךא ,םירוערעה ינשב ,םיבישמה
.דרפנב

.סייו יכדרמ לש וניינעל לכ-םדוק סחייתהל שי תאזה השקבה ךרוצל .6

:ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל
אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח