ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסהעיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל
תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
- מ"חה לש ויתונעט תא
?םיידי יתשב רבעב התחד המצע איה ןתוא

,רכוה רבכ ז"לממה םא הלאשל עגרל ,םיחינמ ונחנא ליעל רומאכ .1
לכב ותונימא תא חיכוהל ךרוצ דוע ןיאש ךכ ידכ דע ןימאכ ,תיטופיש
הכירצ הניא רבכ הזה רישכמה לש ותונימאש עגרל חיננ .שדחמ קית
.דרפנב טפשמ לכב החכוה

,המכ דע הלאשה תדמוע ןיידע ,אוה ןימא ז"לממה םא םג לבא .2
,הנידמה אקווד ,אעייסמד-אנתכ ,הנורחאל ונל המק תאזה הדוקנבו
רבעב התחד המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא הצמיא רשא
.םיידי יתשב

-ברק תלהנמ איהש םושמ ?הרוע תא תכפוה םויה הנידמה עודמו
-יחטש ןיד-קספב וב התכז איהש המ תא ליצהל הרטמב ,ףסאמ
םימ קיזחה אל םלועמ רשא ,(2 רימז םג יורקה ,ינמחר ד"ספ) דירחהל
.לכה תא דבאל םוקמב -

"ץומיא"ה תרזעב - הגישה איה לאיתלאש תשרפבש ירחאש ןבומכ
האב הנידמה ,גישהל התצר איהש המ תא - וידעלב השעמל לבא ,הזה
םיחווטב םג עישרהל תשקבמו ,"ןימא ,ןימא ,ןימא"ה לע תרזוחו םויה
.2 יסר'ג-וינב עבקנ רשא הזמ םילודג

,"םוגיפה תא םידירומ" םה הרטמה תא םיגישמ םהש ירחא ,תעכו
!ךופהה ןוויכב - ףסונ דעצ םישועו

,התואו - (4277/97 פ"ער) רחש יש פ"ערב מ"חה ןעט התוא הנעטה .3
:ךכ הגצוה - םיידי יתשב רבעב התחד המצע הנידמה ,רומאכ

לע ידעלב ןפואב ךומסל לוכי וניא טפשמה םלוע .1
-רישכמ לש "תונימא"ל רשאב םיחמומה תויודע
תברועמ הלאש איה תונימאה תלאשש ןויכ ,הדידמ
.תיטפשמ-תיתדבוע

ןיבל "תיתדבוע"ה תונימאה ןיב תטלחומ תוהז .2
תונימאה רשאכ קר אצמנ "תיטפשמ"ה תונימאה
תועטה רשאכ ונייהד ,תיטולוסבא איה "תיתדבוע"ה
אוהו ,%0.000000 איה רישכמה לש תילמיסקמה
םירקמהמ :ונניינעלו) םירקמהמ %0.000000-ב העוט
םילמב ,וא ,(האיגש-תעדוה תלבקתמ אל םהב
- ב תקייודמ הדידמ ןתונ רישכמה ,תורחא
100.000000 % - ב תאזו ,100.000000 %
.(רומאכ ,םירקמהמ

,תיטולוסבא תונימא לעב וניא רישכמה רשאכ לבא .3
םילמבו) תיטפשמ הניחבמ ןימא אוה םא הלאשה
היהת אל (ול "תחלסנ" ןכא תועטה םא :תורחא
רשא ,טפשמה תיב י"ע אלא ,החמומה י"ע תערכומ
האיבהלו תועטה תא ללקשל ןתינ םא עבקי םג
א"ת פ"ע :הוושהו) ןכ תושעל דציכו ,ןובשחב
,'ב ךרכ ,הרובעת ןיד יקספ ,י"מ 'נ ןומלש ,1279/91)
.(3 'מע ,4 'בוח ,1992-ב"נשת

לש ותונימא יכ עבקנ אל הקיספב םוקמ םושב .4
תשרפב אל וליפא - "תיטולוסבא" ןכא איה ז"לממה
ונשפנ ךכ לעו) "הנידמה קוח" תשמשמה ינמחר
התוא דמיג ןוילעה ש"מהיב 'בכש תורמל ,(היכוב
.(שממ השרפה התואב) אדירג-יתדבוע ןיינע ידכל

ימחתמ" םהמו ,ןימא רישכמה המכ דע הלאשהו .5
.םלועב םוקמ םושב הערכוה אל ןיידע ולש "תועטה
קיתה ותואב םיפסונ םיבתכמו (4277/97 פ"ער) השקבהמ קתעה
.'ה חפסנכ הלא םימוכיסל ףרוצמ (םש ושגוה רשא םיחפסנה טעמלו)

,הסכימל רבעמ םימוכיס לש "הבנגה"ב דשחוי אל מ"חהש ידכ :הרעה
ןמ הלעמל אוה הזה חפסנה יכ הזב שגדומ ,"תואתכמסא" לש הווסמב
ונוצר ןיא םא ,וב ןייעל בייח וניא ,ונתניחבמ ,ש"מהיב 'בכו ,שורדה
ותושרל הלאה םירבדה תא דימעהל ונתבוחמ יכ םירובס ונא ךא ,ךכב
.(ש"מהיב 'בכ לש

פ"נד) תאזה הייגוסב ףסונ ןוידל הריתעל התבוגתל 7 'עסב ,הנהו .4
,'א חפסנכ הלא םימוכיסל ףרוצמ הקתעה ,רומאכ ,רשא ,(231/99
"היפוק וטופ" טעמכ .רבדה ותוא תא קוידב תרמוא המצעב הנידמה
!("טאיגאלפ" לע רבדל אלש)

יכ - ךליאו 6 'עסמ לחה - תנעוט איהש ירחא ,םש ,11 'עסב :דועו תאז .5
ףסונ ןוידל הייואר הניא רשא "תיתדבוע הלאש" איה ז"לממה תונימא
דציכה ,רוערע תושרל וליפא הייואר תאזה הלאשה ןיא ,התטישל ,םא)
,הפיסומ אוה ,(!?ףסונ ןוידל הייואר הייהתו ,"תותיכ יתש ץופקת" איה
תפילקב" היה םלצא רבד לכ רגמש ןדיעב - "שורדה ןמ הלעמל"
לע תוזולנ תוצמשה המכ - "שורדה ןמ הלעמל" אוה לכה םויהו ,"זוגא
:(תישילש הקסיפ ,5 'מעב) תרמוא איה ןפוסב רשא ,מ"חה לש ויתונעט

ירועיש' יסרג וינ תויושר םייתניב ושע הנהו"
וכרענש רחאלו ,שקבמה כ"ב תרדגהכ ,'תיב
('נ 'ש - ילש השגדהה) םייתניב רישכה ... תוקידב
תא יסר'ג וינב טפשמה תיב ('נ 'ש - ?) שדחמ
תולבגמל ףופכב תאזו ... Marksman -ב שומישה
ילכ לש תוריהמ תדידמ וא ... ןרקיעש ,תודחא
לגר 1,000 לע הלועה חווטב םיעסונה בכר
."ליעפמהמ

?הלאה םירבדב הנידמה תרמוא המו .6

וקדצו ,םולכ ונל היה אל וישכע דע םנמא יכ ,השעמל ,תרמוא איה
האיבמה תיטפשמה שאה תליבט תא רבע אל הזה רישכמהש םינעוטה
לש ותונימאל ,-20.3.98המ ,תעכ לבא ,"תומסרופמ"ה רדגב ותוא
...יטופיש "רשב" שי רבכ ז"לממה

חפסנ) ליעל רבוד רבכ וילע 2 יסר'ג וינ ותוא אוה רבודמ וילע ד"הספ
(ליבקמה בישמה ימוכיסל ב"י

:ריעהל שי ךכ לעו .7

השעמל ,אוה (2 יסר'ג וינ) םויכ םיקיזחמ םתאש המ .א
לש ותונימא תא עבוקה םלועב דיחיה ד"הספ
,םירחא םיאנת לשו קחרמה לש היצקנופב ז"לממה
.רישכמה לש תועטה ירויש תוברלו

העידי רצוי וניא ןיידע םלועה לכב דחא ד"ספ
."הדבועבש הקזח" אל וליפאו ,תיטופיש

יתלב םירבד ורתונ הז ד"ספב וליפא - תאזמ הריתי
האר אל ש"מהיב רשא ,םירבסומ יתלב וא ,םינבומ
ןיבש "רפת"ה לבא ,תיטפשמ הניחבמ לושכמ םהב
.הדבועבש-הקזח רצוי אל םלועל ,ןידה ןיבל תודבועה

הקיספל יכ םתרמא הניטסק ד"ספ ןתינ רשאכ .ב
יפל רשא טפשמ יתבב ימידקת דמעמ ןיא תיאבצה
,1982-ב"משתה ,[בלושמ חסונ] טפשמה יתב קוח
ול שי ןיטולחל רז ד"ספ םג ,םכל חונ רשאכ לבא
ש"מהיב לע וליפא לוחל ךירצ רשא ימידקת דמעמ
!ונלש ןוילעה

חצמ-תוזעו הפצוחבו ,השוב אלל ,הנידמה ,םתאו
ךכב רינ ד"וע תא םימישאמ דוע ,ןתמגודכ ןיא רשא
,11 'עס) ..."תעל תעמ הנתשמ" ותנעטל סיסבהש
.(םש ,הנידמה תבוגתל ,הנושאר הקסיפ

,הכ דע ויהש םניחה-תועשרה יפלא תואמ לע רפכי ימ .ג
?לגר -1,000מ הלעמל לש קחרממ תודידמב תוחפל

ךשמבו ,תטלחומ תונימאמ םתלחתה KR-11 - ב םג .ד
הלעמלמ ,בלש-בלש תאזה תונימאה הקחשנ םינשה
הטמלמ ,(םירטמ 350 לש ילמיסקמ הדידמ חווט)
רוחאמ םגו - (םירטמ 300 לש ילמינימ הדידמ חווט)
אל םויכש דע ,(ל"נה ןייטשנוארב ,קלופ ,זק ע"ע)
.ידמג ולינסנמ תיזכ ולו ,הנממ רתונ

דע ,ז"לממה לש ותונימא קיזחת ,םכתעדל ,ןמז המכ .ה
?קד-דע ,איה םג קחשית רשא

- מ הלעמל - םירטמ 460 היה קחרמה ל"נה פ"נדב .ו
אל תאז לכבו - םויה ,םכתטישל רתומהמ 150%
.ףרטה לע רתוול םינכומ םתייה
הזה רישכמה לש ותונימא המישאמה לש התטישל םג - םוכיסל .8
,םירטמ 300-כ) לגר 1,000 לש קחרמ דע תודידמל םויכ תלבגומ
.('מ 304.8 - קוידה יבבוחלו

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח