ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקב'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק ש"מהיב

'בכו ,ןיטולחל תורורב ןניה תויביטקלפרה ןיינעב ןרצייה תוארוה .1
היה ול וליפא אוה תרחא - תילגנאה הפשה תא ועדיב ,אמק ש"מהיב
.ןנושלכ ןתוא ארק - םיטפשמל הטלוקפה תא םייסמ

ןרצייה תוארוה תא ושרפב העט אמק ש"מהיב 'בכ יכ הנעט הבישמה .2
:רמא ךכו ,התדמע תא לביק אל ש"מהיב 'בכ םלוא ,הז ןיינעל

,העיבתה תנעטב ןודל ןוכנל תאצומ ינא ןיא"
.ןרציה תוארוהב רומאה תנבהב הגש אמק טפושהש
ךות וקסוה אמק ש"מיב יאצמימ יכ רמוא םא יד
תאירקמ טפושה תומשרתה לע תידבלב תוכמתסה
."תוישיאה ויתועידי לעו ול שגוהש יעוצקמה רמוחה
ש"מהיב 'בכ ךמתסה "תוישיאה ויתועידי" לע אל - דובכה לכ םעו .3
.דבלב בותכה לע אלא ,אמק

שומישה ןפוא תא ליבגמה ,ןרצייה לש DIGEST - ה אוה דבלב בותכהו .4
.ולש רצומב

.דבלב דחא ןוויכל לעופ "ותסיע לע דיעמ םותחנה ןיא" ויפל ללכה .5

םדא לכאמל הייואר" איהש ותסיע לע רמוא םותחנה ,לשמל ,רשאכ
ךירצמ הזה רבדה ,הגופת-ךיראת לכ הל ןיאש ונייהד ,"דעו-םלועל
.תיביטקייבוא-תינוציח החמומ-תודע

םדא לכאמל הייואר איהש ותסיע לע רמוא םותחנה םא ,ךדיאמ ,לבא
-תודע םוש ךירצמ וניא הזה רבדה ,רוצייה ךיראתמ םימי העבש קר
- ןרצייה ול ןתנש הגופתה ךיראת רחאל התוא לכאיש ימו ,החמומ
םוש ,ןרצייה תא עבתיו הביק תלערה ףוטחי אוה םאו ,ושפנב ןכתסמ
ירה ,ינממ םיצור םתא המ רמאי ןרצייה :ול רוזעת אל החמומ-תודע
םימיה תעבש ףולח םע הזה רצומב שמתשהל ןיאש יתרמא ימצעב
!רוצייה ךיראתמ

ןיקיזנב העיבת-תליע המיקמ תוריהמ-תריבעב הייוגש העשרהש חיננ .6
דוגינב הלעפה לע תססבתמ תאזכ העשרהש חיננו ,רישכמה ןרצי דגנ
.ןרצייה תוארוהל

םתא המ :רבדה ותוא תא קוידב רמול ןרצייה לכוי הזכ הרקמבש רורב
רבעמ הזה רישכמב שמתשהל ןיאש יתרמא ימצעב ירה ,ינממ םיצור
!תוארוהב ןייוצש חווטל

אוה םאו ,ולש רצומה לש ויתולבגמב תודוהל סרטניא לכ ןיא ןרצי ףאל .7
- תויטפשמ תועיבתמ ענמיהל ידכ ןיב ,ותוניגה םושמ ןיב - ןכ השוע
העקשההמ קלחכ ,בטיה-קודב רצומה תא קדב אוהש וילע הקזח
.רצומה לש ורוצייו וחותיפב

וירבדב תאצמנ הז ןיינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינל הבושתה .8
םש ,ל"נה (59/86 ע"ר) קלופ תשרפב ותטלחהב (רגמש) אישנה 'בכ לש
:('נ 'ש - ילש תושגדהה) רמא

יזוחמה טפשמה תיב יכ ונינפב הנעט הנידמה ..."
... הלעפהה תוארוה תא הנוכנ יתלב הרוצב שריפ

טפשמה תיב יכ איה הנידמה תנעט לש התוהמ"
תויחנהב רומאה תא הנוכנ יתלב הרוצב שריפ יזוחמה
.ןהב ןיא רשא תא ןכותל ארקו תויתרטשמה

,יתרטשמ ךירדת לש ותונשרפב אלא ... רבודמה ןיא"
ןיא רשא תא ךירדתה ןמ קיסה ןכא טפשמה תיב םאו
ירה ,תומייק ןניאש תולבגמ לע ויתוליממ דמל וא וב
הניחבב אלו ךירדתה חסונ תרהבהב אוה רבדה ןורתפ
... ל"נה תונשרפה ירבד לש תרזוח

יכ ךכל הרטשמה הנווכתנ םירבדה לש םטושפ יפל"
350 לש קחרמל לעמ הדידמ ןכתית אל ללכ ךרדב
םא .ךירדתה ןמ ןיבהל היה ןתינ תוחפל ךכ ,וא ,רטמ
תויחנה ןיבל יוליגה רשוכ ןיב ןחבאל םישקבמ
ריאשהל םישקבמ םא וא ,השעמל הכלה לועפיתה
םא קפסו) רטושה תעד לוקישל הלעפהה חווט תא
האכרע לש ןיד קספב ונניא ןורתפה ירה ,(יוצר רבדה
םירואיתה לש שדחמ הניחבב אלא רתוי ההובג
.הלעפהה ךירדת לשו םייגולונכטה
- תאש-רתיב וליפאו - לח יתרטשמה ךירדתה יבגל רומאה לכש ןבומכ
.ומצע ןרצייה לש ךירדתה יבגל םג

תוארוהל ,ולשמ שוריפ ,רחא שוריפ ןתונ היה יזוחמה ש"מהיב 'בכ םא .9
ןתנ אל יזוחמה ש"מהיב 'בכ לבא ,קוספ-ףוס הז היהו ןכתיי ,ןרצייה
תא אורקל אמק ש"מהיב 'בכ לש ותוכז תא ללש קרו ,ולשמ שוריפ
.ןרצייה לש הלעפהה תוארוה

ויה םידדצה ינשש חיננ .הזה רבדה תא תלבוס הניא תעדהש ןבומכ
דע ,םהמ דחא לכ ,םיאיבמו ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ותטישל םיכלוה
רוזחי אליממ :הכופהה הרוצב ןרצייה תוארוה תא ןשרפי רשא החמומ
תא ומצעב אורקל בייח היהי רשא ,טפשמה תיב לש ושרגמ לא רודכה
אליממו ,םידעהמ ולש "תומשרתה"ה לע ךמתסהל אלו ,תוארוהה
.םתנקתב םיחמומ וליעוה המ הלאשה תלאשנ התייה

'בכ יכ יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ותרבסב שממ היה וליפא יכ ןייוצי .10
לע םג אלא ,ןרצייה לש םיטסקטה לע קר אל ךמתסה אמק ש"מהיב
ול הדחוי רשא יעוצקמ לנובירטב רבודמ ןיידע ,"תוישיאה ויתועידי"
רתוי תובר תועידי ול שיש וילע הקזחו ,ולשמ יפיצפס םוחתב תוכמס
.תוטוידה-םתסל וא ,"םייללכ" םיטפושל רשאמ

.קפסל םוקמ תוריאשמ ןרצייה תוארוהש חיננ :הרעה דועו .11

,םשאנ לש ותבוחל הלאכ תוארוה לע תוכמתסה ןיב לדבה שי ןיידע
קפסב םשאנל ול יד ירהש ,םשאנ לש ותוכזל ןהילע תוכמתסה ןיבל
.ונידב יאכז תאצל ידכ ,ריבסה

-ףילחת אלא הניא ,הקיספב עבקנש יפכ ,"הדבועבש הקזח"ה ירה
קר אלא ,הכירפהל ךירצ וניא םשאנה ,תמייק איה רשאכו ,הייאר
.ריבס קפס הב ליטהל

ולש רצומה תבוחל ןרצייה תוארוה יכ החנהה תא תלבוס הניא תעדהו
.תונהיל םשאנ לכ יאשר ונממ ,הזה קפסה תא תורצוי ןניא

:ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל
ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח