ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקבתכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב אקווד

םיפרוצמה - יזוחמה ש"מהיבב תשקבמה לש הימוכיסל 'ט קלחב .1
תרתוכה תחת - הנמיה דרפנ יתלב קלחכ (םילוכת םיפד לע) וז השקבל
ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע"
- מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ :(ךשמה)
וירבד תא מ"חה איבמ ,"?םיידי יתשב רבעב התחד המצע איה ןתוא
ןעט מ"חהש םירבדל השעמל םיהז רשא ,ל"נה פ"נדב הנידמה כ"ב לש
ותוא י"ע לכו-לכמ םש וחדנ רשאו ,(4277/97 פ"ער) רחש יש תשרפב
.ומצע טילקרפה

ןיבל תיטפשמה "תונימא"ה ןיב לדבה שיש התייה הנעטה לש התיצמת .2
העבקנ השרפה התואל ומדקש תושרפב םאו ,תיתדבועה תונימאה
תא עובקל ידכש ירה ,אדירג "תיתדבוע" הלאשכ ז"לממה לש ותונימא
,רישכמה לש תויועטה תא ןובשחב איבהל שי תיטפשמה תונימאה
.ןובשחב ןאיבהלו

התייה ,ל"נה פ"נדב דמולמה טילקרפה י"ע אבומכ ,מ"חה לש ותנעט .3
ונא ןיאש ןוויכו ,םיקיפסמ תיב-ירועיש ילב שומישל סנכוה רישכמהש
זוחא הזיאב ונייהד) רישכמה לש תויועטה ירועיש םהמ םיעדוי
,(הדידמ לכמ םיזוחאב תועטה רועישו ,תועטל לולע אוה תודידמהמ
וכוניו ,תועטה-ירועיש וחכויש ילב םשאנ עישרהל רשפא-יא ירה
.רישכמה ידי-לע תגצומה האצותהמ

,תאזה הזיתה תא לכו-לכמ התחד הנידמה ,רומאכ ,רחש יש תשרפב .4
רמא ךכו ,םיידי יתשב הב הזחאנ המצע איה לאיתלאש פ"נדב לבא
ב"י חפסנ) 2 יסר'ג וינ ד"ספל ותוסחייתהב ,דמולמה טילקרפה
:(יזוחמה ש"מהיבב סייו רמ לש וימוכיסל

,'תיב ירועיש' יסרג וינ תויושר םייתניב ושע הנהו"
... תוקידב וכרענש רחאלו ,שקבמה כ"ב תרדגהכ
'ש - ?) שדחמ ('נ 'ש - ילש השגדהה) םייתניב רישכה
- ב שומישה תא יסר'ג וינב טפשמה תיב ('נ
ןרקיעש ,תודחא תולבגמל ףופכב תאזו ... Marksman
חווטב םיעסונה בכר ילכ לש תוריהמ תדידמ וא ...
."ליעפמהמ לגר 1,000 לע הלועה

?הלאה םירבדב הנידמה תרמוא המו .5

וקדצו ,םולכ ונל היה אל וישכע דע םנמא יכ ,השעמל ,תרמוא איה
האיבמה תיטפשמה שאה תליבט תא רבע אל הזה רישכמהש םינעוטה
לש ותונימאל ,-20.3.98המ ,תעכ לבא ,"תומסרופמ"ה רדגב ותוא
...יטופיש "רשב" שי רבכ ז"לממה

:הלופכה הדוקנה קוידב וז לבא .6

אלו הדבועבש-הקזח אל רצוי וניא ןיידע דחא ןיד-קספש - תחאה
;תיטופיש העידי

הדידמה ןנד הרקמבש - ונניינעל רתוי דוע הבושחה איהו - היינשהו
עבקנ רשא הז לע (!ז וחא םישש) 60 % - כב הלועה חווטב העצבתנ
.לאיתלאש פ"נדב הנידמה הזחאנ םהב "תיבה-ירועיש" םתואב

,"ינמז םוגיפ"כ 2 יסר'ג וינב זחאיהל אוה ןאכ התשע הנידמהש המ .7
ןועטל הרזח איה לאיתלאש פ"נדב האצותה תא הגישה איהש ירחאו
.דוע תופקת ןניא רשא תונעטה ןתוא תא המימי-םימימכ

:ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל
ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח