ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקבתפסונ הרעה .ו

:ונושל הז ,יזוחמה ש"מהיבב תשקבמה ימוכיסל 'כ קלח .1

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

הבישמה תא תוכזל אצמ אמק ש"מהיב 'בכש ןוויכ .1
,העיבקב קפתסה אוה ,תויביטקלפרה עקר לע
ןכא תושירדה ראש יכ ,דבלב "זוגא תפילקב"
רמול ןתינ .(ד"הספל 10 - 6 'ש ,2 'מע) ומייקתנ
רחוב אוה היה םא יכ תטלחומ טעמכ תואדווב
העיבקה תא קמנמ היה אוה ,הבישמה תא עישרהל
.לבוקמכ ,הבחרהב תאזה

םאו ,דוסי לכ ןיא תאזה העיבקל יכ הרובס הנגהה .2
הבוט הליע הל התייה ,תעשרומ התייה הבישמה
הנמזוה אל הבישמה ןנד הרקמב לבא ,הדיצמ רוערעל
ןיינעל הסחייתה אל תרערעמה םגו ,הז ןיינעב ןועטל
'ש ,7 'מעב ,("היידוה תישאר") םילמ יתשב אלא ,הז
.ןאכ לוקוטורפל ,1

לע םג) תרתוימ הדבכה וז אהת יכ םירובס ונחנא .3
ןאכ סחייתהל (ש"מהיב 'בכ לע םגו תרערעמה
תנעטש - הזה בלשב ,תיטרואיתה - תורשפאל
שורדה ראש לע סרפתהלו ,לבקתת תרערעמה
,הקמנה רדעהב ,השעמל .תרערעמה לש הייוכיזל
.הליפאב תששגמכ תויהל הבישמה הייושע

רשפאל ,הנידמה תנעט לבקתת םא יכ שקובמ ךכיפל .4
.תודוקנה ראשב ןועטל תרערעמל

,אמק ש"מהיבל קיתה תא ריזחהל שקובמ ןיפולחל
ךכ ,תודוקנה ראשב האלמ הקמנה ןתייש מ"ע
םיאנתה ראשל תיניינע סחייתהל הבישמל רשפאתיש
.תוריהמה תריבעב העשרהל

לבא ,רמול המ ונל שי "היידוהה תישאר" ןיינעל םג .6
שקובמו ,הלאה םירבדה לכב ןודל םדקומ ןיידע
םהילא סחייתהל הבישמל רשפאל ,רומאכ ,אופיא
לש התנעט לבקתת רשאכו םא - תרדוסמ הרוצב
.תויביטקלפרה ןיינעב הנידמה
תא עישרהו ,הנידמה לש הרוערע תא לביק יזוחמה ש"מהיב 'בכ .2
.תאזה הדוקנל ותעד ןתנש ילב תשקבמה

- ןייצמו ,דבלב תחא הדוקנ ךמס לע םשאנ הכזמ אמק האכרעה רשאכ .3
תושירדה ומייקתה תוניחבה ראש לכמ יכ - תקמונמ אל בגא-תרעהכ
אוה ונל רתונש המ לכ - רוערעב לפונ יוכיזל-קומינה ותואו ,העשרהל
.תקמונמ-אל בגא-תרעה לע תססובמ העשרה

.תנקותמ טפשמ תכרעמב ותלבוס הניא תעדה רשא ,אירב-אל בצמ והז .4

רזחוי קיתהש אוה ול תופצל תשקבמה התייה תיאשרש םומינימה .5
קמניו "ויצאר"ל "רטיבוא"ה תא ךופהי הזש תנמ לע ,אמק ש"מהיבל
םיקומינ םע דדומתהל לכות תשקבמהש תנמ לע ,ריסחה רשא תא
.רתס-תוקמנה םע אלו ,םייולג

.תשקבמל ,הל ןתינ אל םומינימבש-םומינימה וליפא לבא .6

:ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל
וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע