ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסקחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר" אוה םאה :םירחא םינותנו

הלאשה לבא ,אוה ןימא ןכא ז"לממה יכ ,דבלב תיביטאטנט ,בוש חיננ .1
.ןרצייה תוארוה לש ןניד המו ,ןימא אוה המכ דע איה

האמ) 100,000 לש הדידמ חווטל דע הרכוה ז"לממה לש ותונימא םאה .2
.אל ?מ"ק (ףלא

99,999.999 לש הדידמ חווטל דע הרכוה ז"לממה לש ותונימא םאה
.אל ?(דחא רטמ תוחפ ,מ"ק ףלא האמ) מ"ק

99,999.998 לש הדידמ חווטל דע הרכוה ז"לממה לש ותונימא םאה
.האלה ןכו .אל ?מ"ק

ותואב יכ תיטופיש העידי תמייק ויבגל רשא םייוסמ חווט ונשי םאה .3
.ןיא - דובכה לכ םע ?ןימא ז"לממה חווט

םייוסמ ןוזמש העיבקכ הומכ ,"ןימא" ז"לממה יכ תיאליטרע העיבק .4
."םדא לכאמל יואר"

דרשמ לש ,ךמסומ טפשמ תיב לש איה םא םג - תאזה העיבקה םאה
לכאמל םג יואר ןוזמ ותואש השוריפ - 'וכו ,FDA -ה לש ,תואירבה
.קפס - ?תוקונית

,םינש ףלא םג לכאמל יואר ןוזמ ותואש השוריפ תאזה העיבקה םאה
.רתוי דוע בר קפס - ?ורוציי רחאל 'וכו םינש 999

,םינש ףלא םג לכאמל יואר ןוזמ ותואש השוריפ תאזה העיבקה םאה
,ונ - ?ןרצייה ידי לע ול עבקנש הגופתה ךיראת רחאל ,'וכו םינש 999
!תמאב

םג תוקונית לכאמל יואר ןוזמ ותואש השוריפ תאזה העיבקה םאהו
ידי לע ול עבקנש הגופתה ךיראת רחאל ,'וכו םינש 999 ,םינש ףלא
דלוויהל רשאמ ,םותי דלוויהל ףידעמ היה יכ ריהצמ מ"חה - ?ןרצייה
.ךכ הרובסה םאל

אל רשא "םדא לכאמל יוארה" ןוזמ ןיב לדבהה המ - אוה ךכ אל םאו
,הגופתה ךיראת רחאל םינש ףלא ,תוקוניתל םג בוט אוה תא רורב
דעו - ןימא אוהש עבקנ אל לבא ,"ןימא"כ עבקנ רשא ,ז"לממה ןיבל
ותונימא העבקנ אלש יאדוובו ,םייוסמ הלועפ-חווטל - ןימא אוה המכ
,וחכוהש תוביסנה יבגל ,ןרצייה י"ע ול עבקנש "הגופתה חווט"ל רבעמ
!?וחכוה אל רשא הלאו

ףופכב איה םלועל - רישכמה תונימא רבדב העיבק לכ :לדבה ןיא
.ןרצייה תוארוהל

לכבו יאנת לכב ,תיפוס-ןיא תונימאמ םתלחתה KR-11 - ה ןיינעב םג .5
הז אוה םשאנהש - ןאכו וישכע םינעוט םתאש ומכ - םתנעט םגו ,חווט
האב טאל-טאל לבא ,"תוחא ןיא רטושלש" חיכוהל ךירצ רשא
רבדב הדובעה-תוחנה ראש תאו ,תונימאה תא םכל "החליג"ו הקיספה
בורמ םכשאר תא ןומטל ןכיא םיעדוי םכניא םויכו ,'וכו החכוהה-לטנ
זק תושרפל דע - םניחה-תועשרה ינוילימ לע - וזכ םכל שי םא - השוב
,(177 ,(3) ד"משת מ"פ ,זק לארשי 'נ י"מ ,0-527722-3 (ם-י) פ"ת)
,7 'בוח ,םש) קלופ ,(3 'מע ,3 'בוח ,'א ךרכ ,הרובעת ןיד יקספ) יממוק
ד"פ ,5345/90 פ"ע) ןייטשנוארב-ו (11 'מע ,םש ,םש) יקסנלפק ,(3 'מע
!םיארחא םתא ןהל - (40 ,(5)ומ

תנמ לע םניחה-יעשרומ ינוילימ םתוא לא םעפ-יא ךלה והשימ םאה
םשב" וא ,"היתורודל לארשי תרטשמ םשב" החילס םהמ שקבל
!?"היתורודל טפשמה תכרעמ


:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח