ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיס...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח
?"תונימא" תאז המ

ןכא ז"לממה יכ חינהל ,רומאכ ,םינכומ ונחנא וז האכרעב ןוידה ךרוצל .1
.ליחתמ קר אוה ,םת אל רישה ךכב לבא ,אוה ןימא

;יטפשמה ןפה ;יעדמ-ינכטה ןפה :הל םינפ המכ ,רישכמ לש "תונימא" .2
.ירוביצ-"יטילופ"ה ןפה

רשאכ קר תמייק תויהל הלוכי "תונימא"ה לש םינפה לכ ןיב תוהזה .3
תונימאה םא הרוק המו .תיטולוסבא הניה תיעדמ-תינכטה תונימאה
!!!וא ?תיטולוסבא הניא תיעדמ-תינכטה

לש תילמיסקמ האיגש ןתונ רישכמה תיעדמ-תינכט הניחבמש חיננ .4
םייוסמ זוחאב עיפוהל הייושע וז האיגשו ,הדידמ לכב םייוסמ זוחא
.תודידמהמ רתוי םיהובג םיזוחאב רתוי תונטק תואיגשו ,תודידמהמ

יולת רבדה ?תיעדמ-תינכטה הניחבהמ ,אוה "ןימא" הזכ רישכמ םאה .5
.שמתשמה לש ויכרצב וא ,הפקשהה תדוקנב

ןכתיי ,ותרטמ לא חתות ןווכמה ,יאבצ רישכמב רבודמ ,לשמל ,םא .6
הרטמהמ םירטמ האמ לש סוידר ךותב תועיגפ יזוחא םישימחש
לומ דמגתיי םג הזה רישכמה לש רוזיפהו ,רידא יאבצ גשיהכ ובשחיי
רוזיפה לומ ,חתותה תכרעמ לש םירחא םיקלח םימרותש רוזיפה
סרהה-לגעמ לש ורטוק לומו ,םיינוציח םימרוג ראשו חורה םימרותש
.זגפה לש

,תיטפשמה תונימאה רדגל תסנכנ תאזכ תונימא םא איה הלאשהו .7
,הברהב םיהובג העיגפ-יזוחא ,"ריבס קפס לכמ הלעמל" ,תשרודה
."לוב" הייהת העיגפ לכש ונייהד

תונימאה לא תיעדמ-תינכטה תונימאה ןמ םישלוג ונא רשאכ .8
.אלוקל םגו ארמוחל םג לועפל לוכי רבדה ,תיטפשמה

לודג זוחאב הלודג האיגש ןתונה רישכמ יכ רמול רשפא דחא דצמ
לש תונימא השורד וב םוקמב ןימאכ לבקתהל לוכי וניא ,םירקמהמ
."ריבס קפס לכמ הלעמל"

לש תילמיסקמה תועטה יהמ םיעדוי ונחנא םא ,ינש דצמ לבא
םיכנמ םלועל ונחנא םשאנל החונה החנהה ךותמ תאצל ידכו ,רישכמה
םג - רתויב בוטה דצה לע הייעבה תא ונרתפ ,הדידמהמ התוא
ד"פ ,י"מ 'נ ןומלש ,1279/91 א"ת פ"ע 'ר) תיטפשמה הניחבהמ
.(3 'מע ,4 'בוח ,'ב ךרכ ,הרובעת

,תיצחמל דע קר תועטל לגוסמ אוה יכ חכוה רשא רישכמ ,לשמל ,חיננ .9
100 לש תיתימא תוריהמבש ונייהד) הלעמ יפלכ לפכל דעו ,הטמ יפלכ
.ש"מק 200 םעפו ש"מק 50 םעפ תוארהל לוכי רישכמה ש"מק

וניא הזה רישכמהש ,קדצב ותניחבמו ,רמאי אוה ,ןעדמה תא לאשנ םא
.ןימא

ומייקתי םאו ,זוחא 50 הנממ הכני ,הדידמה תא לבקי ןטפשמה לבא
%50 קר איהש תוריהמב הגיהנב םשאנה תא עישרי אוה ,םיאנתה ראש
.גצה לע העיפוה רשא תוריהמהמ

בבר לכ ךכב ןיא םשאנה תבוטל דימת לחומ תועטה-יוכינ דוע לכו
.תילאסולוק איה רישכמה לש ותועט םא וליפא - יטפשמ

."תונימא"ה לש ירוביצ-"יטילופ"ה ןפה הנומתל סנכנ ןאכ לבא .10

תואמ עברא) ש"מק 400 לש תיתימא תוריהמב גהונ םדאש חיננ
- ולש "תינבומ"ה תועטה ללגב ,רישכמה לבא ,(!העשב םירטמוליק
,םשאנה תבוטל העטי - ליעל ונדמע הילע תיעדמה ותונימאב תעגופה
.ש"מק (םייתאמ) 200 קר האריו

םיחינמ ונחנא רישכמה העט ןוויכ הזיאל םיעדוי אל ונחנאש ןוויכ לבא
דוע תועט התוא תא םיכנמ ,ותערל העט רישכמה יכ םשאנה תבוטל
,ש"מק (האמ) 100 לש תוריהמ קר םשאנה לש ותבוחל םיפקוזו ,םעפ
.תיתימאה ותוריהמ ,ש"מק -400ה םוקמב

תפיכאל הזכ רישכמ לש ותלעפה "תיטילופ"-תירוביצ הניחבמ .11
,ךכב ןיא תיטפשמה הניחבהמ לבא ,"הדובעהמ קוחצ" הניה תוריהמה
,ליעל רומאכ ,קחשמה יללכ תא ונמייקבש םושמ ,םגפ לכ ,רומאכ
ךכב לווע לכ םשאנל ונמרג אלש ריבס קפס לכמ הלעמל םיחוטב ונחנא
ש"מק 100 לש תוריהמב הגיהנב ותוא ונעשרהו ןידל ותוא ונדמעהש
-ףסל לעמו רתומל לעמ איה תאזה תוריהמה םהב םירקמה םתואב)
.(הרטשמה לש הפיכאה

םירמייתמ וא) םיגציימ םה ותוא "רוביצ"ה וא ,הנידמה ,הרטשמה םאו
.ם"שבז - הזכ רושכימ לש ותלעפהב תוזבתהל םינכומ ,(גצייל

- הקיספב העבקנו הדימבו םא - ז"לממה לש ותונימא :התעמ רומא .12
רשא ,יתומכ-יביטמרונ ןכות וכותל תקצל שי רשא ,דלש אלא הניא
הרקמל תויפיצפס תוחכוה רדעהב - הרקמו הרקמ לכב עדנ ויפל
,הרקמה ותואל םייפיצפסה םיאנתב ןימא היה רישכמה םא - םייוסמה
.האלה ןכו ,הרטמה בכר לש רואה-תוריזחמ ,הדידמה חווט ןוגכ

,םלועה לכב הדיחיו-תחא םעפ אלא םלועמ העבקנ אל ,רומאכ ,תאז .13
- 2 יסר'ג וינ וניתומוקמב יורקה ד"הספ 'ר) המילב לע הייולת איה םגו
.(ןלהל ,תובר דוע רבודי וב רשא - (ליבקמה בישמה ימוכיסל ב"י חפסנ

לבא ,ריאי-ןב לאיחי רמ לש ותודע לע ססובמ ינמחר ד"ספ יכ ןייוצי .14
"העוט וניאש רישכמ ןיא" יכ - שממ תודע התואב - רמא ריאי-ןב רמ
.(אתכמסאכ אלא ,הייארכ אל ,'ד חפסנכ ףרוצמ ותודע קתעה)

עגונה לככ ,אוה ןימא ז"לממה המכ דע הלאשה לא םירבוע ונא ןאכו .15
.ןנד םייפיצפסה םירקמל


:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח