ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
תילגיס לש רערעל תושרה תשקבוז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז

השוריפ ,םתס "ןימא" אוה םייוסמ רישכמש הדבועבש-הקזחה םאה .1
?םלועבש םיאנתה לכב תיטולוסבא קייודמ אוהש

ןתונ אוהש השוריפ "ןימא" ז"לממהש העיבקה םאה :תורחא םילמבו
-ןיא חווטב םג ,ןורחאה העשב-רטמל דע תקייודמ תוריהמ תדידמ
?יפוס

ויתועידי תא דימעמ ,ותמזיב ,טפשמ תיבש ךכב לוספ שי םאה .2
?גצוימ אל םשאנ לש ותושרל דחוימבו - םשאנ לש ותושרל תויטפשמה

,ולש רצומה לע ןרצייה ונייהד ,ותסיע לע םותחנה ליטמש תולבגה םאה .3
"ןשרפל" ידכ החמומ תודע תוכירצמ ,ארוקל הרורב הפשב תוחסונמהו
?התוא

רשא ,(747/96 א"ת פ"ע) ינמחר תכלה תא ןוחבל ןמזה עיגה אל םאה .4
היילשא הרצונו ,תמאה-עגר תא תוחדל םיקומינ ואצמנ דימת הכ דע
תלוז םולכ-אלו הב ןיא רשא ,המודמ "הפינע הקיספ" לש תיטפוא
?ינמחר ד"ספ לע רוהרה-אלל תוכמתסה

?תומכה תא עובקל ילב ,"תיתומכ" הריבעב עישרהל ןתינ םאה .5

- ןייצמו ,דבלב תחא הדוקנ ךמס לע םשאנ הכזמ אמק האכרעה רשאכ .6
תושירדה ומייקתה תוניחבה ראש לכמ יכ - תקמונמ אל בגא-תרעהכ
תא ריאשהל ןתינ םאה - רוערעב לפונ יוכיזל-קומינה ותואו ,העשרהל
?תקמונמ-אל בגא-תרעה התוא לע תססובמ העשרהה

:ןוילעה ש"מהיבל הבח תילגיס תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב :ךשמהל
םוכיס-תרעה .ח

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח