ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיסהב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל ,םכל תיאדכ םיקבד םתא

הקזח תמייק םא הלאשב הז םוקמב ןודל םעט האור וניא מ"חה .1
.ןכש חיננ.ז"לממה לש ותונימא רבדב תיטופיש העידי וא ,הדבועבש

אולמכ ולו ,העוט וניא םלועל" ושוריפ "ןימא" םא איה הלאשה לבא .2
."המינה

ומצע תא אצמי תאזה האוושמה לש היפגא ינש ןיב תוהזל ןעוטש ימ .3
יאדכ אל הז :העוט הזה רישכמה יכ חכוי וב םויב הרובש תקוש לומ
!םכל

,העוט וניאש םלועב רישכמ ןיאש ןוויכו ,תועטל לוכי ןימא רישכמ םג .4
וא הרשע ,השולש ,םיזוחא ינשב ,דחא זוחאב הז ,זוחאה תיפלאב הז
טפשמבש ןוויכו ,רישכמה לש תועטה לובג והמ תעדל שי םלועל - רתוי
תוריהמהמ תאזה תועטה תא תוכנל שי םלועל ,ןניקסע אק ילילפ
.רישכמה גצ לע העיפומה

אל הזה רישכמהש ,הדבועבש-הקזח וא ,תיטופיש העידי התייה וליא .5
ונייהד ,המינה אולמכ ולו ,העוט וניאש הזכ םג אלא ,"ןימא" קר
- גצה לע עיפומש המ :הייעב לכ ונל התייה אל - תיטולוסבא קייודמ
בכרה לש תוריהמה אוה-אוה - תוארוהה יפל לעפוה רישכמהש יאנתב
.דדמנה

לובג והמ קודבל שי ןכ לעו ,תמייק הניא תאזכ הקזח וא העידי לבא
תאזה תוריהמה תא תוכנלו - הקיספה יפ לע ,הזה רישכמה לש תועטה
.גצה לע עיפוהש הממ

לובג לע הדבועבש הקזח וא תיטופיש העידי לכ ןיא - דוע לכו - םאו .6
טפשמ לכב ולש תועטה לובג תא חיכוהל שי - רישכמה לש תועטה
תיצחמ קר איה ,דובכה לכ םע ,ותונימא רבדב הקיספהו ,טפשמו
.ךרדה

לכ ןיא ,רישכמה לש יטולוסבא קויד לע תיטופיש העידי לכ ןיאש ןוויכ .7
גצ לע העיפוה רשא וז איה םשאנה גהנ הב תוריהמה יכ עובקל תורשפא
.רישכמה

הכננש המ לכ ,רישכמה לש תועטה לובג והמ םיעדוי ונא ןיאש ןוויכו
דחא ש"מק תוכנל אל עודמ הלאשה תא ררועת רישכמה לש ותאירקמ
- דחא ש"מק ינש וניכינ ;םיינש אל עודמ - דחא ש"מק וניכינ :ףסונ
ןכו - רשע-דחא אל עודמ - דחא ש"מק הרשע וניכינ ;השולש אל עודמ
.האלה

םושמ ,יגס אל ךכב - הקיספה ירחא "ןימא תונעל" - התעמ רומא .8
ןיידע רשא ,"דלש" קר הניה רישכמה לש ותונימא רבדב העיבקהש
.םידיגו רוע םורקל ךירצ

ןובשחב איבהל שי ןיידע ,"ןימא" רישכמה םא םג :תורחא םילמבו
.רישכמה לש תועטה תולובג תא הרקמבו הרקמ לכב

תונימא ןיינעל "םימותו םירוא"כ העיבתה י"ע בשחנה ,ינמחר ד"ספב .9
- דחמ :רישכמה לש קוידה תדימ ןיינעל רבד יצחו רבד ןיא ,ז"לממה
העיבק לכ ןיא םג - ךדיאמו ,תיטולוסבא קייודמ אוהש העיבק ןיא
חווטה יבגל אל וליפאו) חווטו חווט לכב תועטה ירועיש ןיינעל
.(אוהה םייוסמה הרקמל יטנאוולרה

תיגיגח הרהצה .ד :יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל

השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח