ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
הנידמה לש הרוערעב ,תילגיס לש הימוכיס:וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ
,םייטפשמ םיכרצל
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו

ל"נה 231/99 פ"נד-ב הנידמה לש התדמע תוברלו - ליעל רומאה ןמ .1
רישכמ לש "תיטפשמ"ה ותונימא תא עובקל ידכ יכ הלוע - ('א חפסנ)
."תיתדבוע"ה ותונימא תא םדוק עובקל שי

וינ-ו הניטסק דע ,ועבקל ןויסנ םלועמ השענ אל ,הארנה לככ ,הז רבד .2
.יסר'ג

חילצהו ,הליחתב לשכנ רבדה יסר'ג וינ-ב ,לשכנ רבדה הניטסק ד"ספב .3
הדיחיו-תחא החלצה ,רומאכ ,לבא ,היינשה םעפב גייוסמו יקלח ןפואב
תבלושמ הרודהמ ,תויארה לע ,ימדק 'רו) ביבאה תא האיבמ הניא
ידכ יכ רמאנ םש ,380 'מע ,ןושאר קלח ,1991-א"נשת ,תנכדועמו
רובעל הכירצ אה ,החכוה הנועט הייהת אל בוש תמייוסמ "הדבוע"ש
הז - "םיבר םירקמב םייטופיש תרוקיבו הקידב לש ךשוממ ךילהת"
הנוזינ תויהל תשקבמ ץראה לכ רשא ,ינמחר תשרפב שבגתה אל ןיידע
.2 יסר'ג וינ םע שבגתהל ליחתמ קרו ,הנממ

םלועל ונייהד) תיטולוסבא ןימא רישכמה יכ עבוק וניא ינמחר ד"ספ .4
תונימאל אתכמסא אוה ןיא אליממו ,(המינה אולמכ וליפא ,העוט וניא
.תיטולוסבא

,תגייוסמו תיקלח הדימב ןימא רישכמה יכ עבוק וניא םג ינמחר ד"ספ
הזכו-הזכ זוחאב ,וזכו-וזכ הדימב תועטל יושע אוהש ונייהד
םג אתכמסא אוה ןיא אליממו ,תורחא וא הלא תוביסנב .תודידמהמ
.תגייוסמו תיקלח תונימאל

.רבד םושל אתכמסא וניא ינמחר ד"ספ :תורחא םילמבו

-ןלילחה תובקעב תכלל ועטוה םיבוטו םיבר יכ לע רעטצהל ,אופיא ,שי .5
.הזה ןילמהמ

:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי


השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח