ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


,ןוילעה טפשמה תיב אישנל הנשמל ,ול רתומ םאה
,המינפ ותיבב
?תבשב לחה רופיכ-םויב ץמח לוכאל
עודמ
קרב ןרהא
הצור וניא
?הקוחל טפשמ תיב


תיב לש ותמקהל תוצרחנ דגנתמ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,קרב ןרהא
.הקוחל טפשמ

תיב לש ודמעמב עגפת הזכ טפשמ תיב לש ותמקהש רובס קרב ןרהא
.ןוילעה טפשמה

לש היצזיטילופל איבת הזכ טפשמ תיב לש ותמקהש ןעוט קרב ןרהא
.טפשמה

?ותקעצכ םאה

?"םוקמב" ונל עיצמ קרב ןרהא המו


!ךפיהל ?ןוילעה טפשמה תיבב "העיגפ"

םושמ איה הנעט ואל ןוילעה טפשמה תיב לש ודמעמב העיגפ לע הנעטה
ינא .ןוילעה טפשמה תיב לש ותוכמסמ הז אוהכ עורגל עיצמ וניא שיאש
,םיטפושה רפסמ תא לידגהל יתעצה .וחוכ תא לידגהל ףא יתעצה ימצע
אלו ,תוכזבש-םירוערעל תיצרא ללכ רוערע תאכרע שמשל לכוי אוהש ךכ
ןפואב תולעהל יתעצה ."רוערע תושר" היורקה היצקלסב ךרוצ דוע היהי
תיב ללוכ ,תואכרעה לכב - םיטפושה לש םהיתורוכשמ תא יטסארד
,וילע םולחל וליפא הנכומ תכרעמהש המל רבעמ הברהב - ןוילעה טפשמה
.םיאלפ הלוע התייה תיעוצקמה המרה םגש ךכ

לש הירפמיא שארב םויה דמוע היה קרב ןרהא ,תעמשנ יתעד התייה ול
.םויה הייוצמה וזמ הברהב ההובג המרב םיטפוש 1500 - 1000

וזל המוד תרוכשמ םויה לבקמ היה קרב ןרהא ,תעמשנ יתעד התייה ול
.קשמב קנע ילכלכ ןרצנוק ר"וי לכ לש

יבאשמ ןוילעה ש"מהיב לש ותושרל םידמוע ויה ,תעמשנ יתעד התייה ול
תויטפשמה תולאשה לכל הבושת תתל ידכ תוכיאבו תומכב שונא
ןהל תונפתהל לוכי ןוילעה ש"מהיבש הלאל קר אלו ,םלועבש תויתקוחהו
.ונל רמוא אוהש יפכ ,"תעה התואב"


!"יתיישעת טקש" ?קרב ןרהא הצור ןכ המ

,"ולש אמא לש אל" טפשמה תיב .הלא לכ תא הצור אל קרב ןרהא לבא
."הירוטסיהב םיילוש-תרעה ריאשהל" אלא וניא םייחב וצפח לכו

ךותמ ,תונכב רבדמ אוהש וא ,תפייוזמ תועינצ ,ודיצמ תועיבצ וז םאה
?בלה

יתש ןיב רופא-ינווג ןיאש ןוויכו ,בלו תוילכ םינחוב ונא ןיאש ןוויכ
.תויפולח הדובע-תוחנה יתש ךותמ אצנ ,תויורשפאה

הלאה םירבדל סחייתהל ךרוצ ונל ןיא ,תועיבצ וזש הדובעה-תחנה ךותמ
.רקיעו ללכ

,תועיבצ-ץמש וירבדב ןיאשו ,ורבכ וכותש הדובע-תחנה ךותמ לבא
תושעל אל ,עגרה ייח תא תויחל שקבמ רשא םדא לש הנומת תלבקתמ
,וז הדובע-תחנה) ולש הנטקה םיהולא-תקלח תא ול וריאשיש קרו ,םילג
ינא לבא ,קרב ןרהאל תסחוימה "רוטטקיד"ה תימדת םע תבשייתמ ,בגא
תויורשפאה יתש תא יתראשהש ןוויכ ,הזה אשונב הדמע טוקנל הצור אל
.(תוחותפ


... ןיע םמצעל םיאיצומ

!יהי ול .הקוחל טפשמ תיבב ךרוצ ןיא קרב ןרהא לש וירבדל

,םירקבל-תושדח ןוילעה טפשמה תיבב תוררועתמ תויתקוח תולאש ,ןכא
.ןהב העיד תווחלו ןודל ברסמ הז דבכנ טפשמ תיבו

הצור ינא .אל שממ .יתוא בייחמ אל ,טעומב קפתסמ קרב ןרהאש הז
ותואישנ תחת רשא ןוילעה טפשמה תיבו קרב ןרהאש הממ רתוי לבקל
.יל תתל םינכומ וא םילוכי

:הנושאר הגרדממ תיתקוח הלאש ,לשמל ,לוט

טפשמה תיבל עידומ אוהש חיננ .טפשיהל ןמזומ ילילפ טפשמב םשאנ
ידע תא רוקחל תוכזה לע ונייהד ,ןנוגתהל תוכזה לע רתוומ אוהש
תונעט ןועטל תוכזה לעו ,ומעטמ םידע איבהלו דיעהל תוכזה לע ,העיבתה
ותויחמומ לע ךמוס אוהש עידומו ףיסומ אוהש חיננ .תונוש תונעטמ
לע אלא ןידה תא ץורחי אלשו קדצ השעיש ,טפשמה תיב לש ותוניגהו
.תוקיפסמו תובוט תוחכוה ךמס

תוכזה לע רתוול םשאנל ול רשפאת רשא טפשמ תטיש תויהל הלוכי
רשפאת אל רשא הטיש תויהל הלוכיו ,ןנוגתהלו וטפשמב חכונ תויהל
רשפא יא לעופב ןנוגתהל) טפשמב תוחכונה תא םשאנה לע הפכתו ,תאז
ןהיתש .(?רבדל וילע הפכי ימ ,קותשל התרי םא יכ ,וילע תופכל
םדאל ול רתומ םא יכ רמוא ןויגהה ירהש ,הנושארה רקיעבו ,תוימיטיגל
.ןנוגתהל תוכזה לע רתוול םג ול רתומ ,ויתויוכז לע רתוול

.המשאב הדומ אוהש רמוא אל הז ,ןנוגתהל תוכזה לע רתוומ םשאנ רשאכ
ותמשא םא אלא ועישרי אלש טפשמה תיב לע ךמוס אוהש קר רמוא הז
.ילילפה טפשמב שרדנכ ,החכוה

תרירב" תא שמממ רשא םשאנ יכ תרמואה קוח-תארוה האב ,הנהו
םיאור ,רחא ךרד םושב ביגמ אלו טפשמל בצייתמ אל ונייהד ,"לדחמה
.תודבועה לכב הדומכ ותוא

דובכ :דוסי קוח ןחבמב תדמוע איה םאה ?"תיתקוח" איה וז הארוה םאה
?ותוריחו םדאה

ןודל םיצור אל וירבחו קרב ןרהא לבא ,אל רמול רשפאו ,ןכ רמול רשפא
.םייח רבקית תאזה תיתקוחה הייגוסהש םיפידעמ םהו ,הזב

-תריבע :אירק בצמבו םייקנ אל ויתונוישר רשאכ בכר תגיהנב םשאנ םדא
.ח"ש 40 אוה הילע סנקהש סנק

,טפשמה תיבל אובת .ול םירמוא ,הייעב ןיא .המשאב הדומ אל אוהש חיננ
רכש תא םג םלשת ,ןיד-ךרוע ךל שי םאו ,תועיסנו הדובע םוי זבזבת
רוזחת התא "ינא רפוכ" תרמאש ירחאו ,םויה ותואל ויתועיסנו ותחריט
לש ותודע תא עומשל ידכ ,טפשמה תיבל םעפ דוע אובל תנמ לע ,התייבה
... רטושה

ותואב דיעהל ןמזוי רטושהש שקבמ ינא .םזגומ רוטריט הז :םשאנה רמוא
,תישילש םעפ אובת ןכ ירחאו ,םיימעפ אובת התא .אל ול םירמוא .םויה
.ןידה-קספ תא עומשל ידכ

:דוסי קוח ןחבמב דמוע אוה םאה ?"יתקוח" אוה הזה רוטרטה םאה
?ותוריחו םדאה דובכ

ןודל םיצור אל וירבחו קרב ןרהא לבא ,אל רמול רשפאו ,ןכ רמול רשפא
.םייח רבקית תאזה תיתקוחה הייגוסהש םיפידעמ םהו ,הזב


ותושר אלל גוצייה תא קיספהל ןיד-ךרוע לע תורסואה קוח-תוארוה ןנשי
.ך"שבז ול םירמוא ?םלשל הצור אל חוקלה םא המו .טפשמה תיב לש
.םניחב דובעת

דובכ :דוסי קוח ןחבמב תדמוע איה םאה ?"תיתקוח" איה וז השירד םאה
?קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה

ןודל םיצור אל וירבחו קרב ןרהא לבא ,אל רמול רשפאו ,ןכ רמול רשפא
.םייח רבקית תאזה תיתקוחה הייגוסהש םיפידעמ םהו ,הזב


?המלו עודמ

,הלאה תויתקוחה תולאשב ןודל םיצור אל וירבחו קרב ןרהא המלו עודמ
?םייח הנרבקית ןהש םיפידעמ םהו

.הדרטהו החריט הז םליבשב יכ

,היגוסו היגוס לכ דומלל ךרוצב קר אל תואטבתמ הדרטההו החריטה
ורבעי אל - ילוא - רשא ןיד יקספ ,אטפנה-תויששע רואל ,תולילב בותכלו
.תירוביצה תרוקיבה תא

אל רשא םשאנ ,לשמל ,םאש ךכב םג תואטבתמ הדרטההו החריטה
הז ,ותמשא תא חיכוהל ךרטצת העיבתהו ,רפוככ בשחיי טפשמל בצייתמ
... תכרעמה לע סמוע םג ףיסוי לבא ,קדצ ףיסוי ילוא

סרטניא שי ,ויתחתמש תכרעמה לכלו ,ןוילעה טפשמה תיבל יכ הארמ הז
קוספל "וצלאי" םה םאש םושמ ,הלאכ תולאשב םמצע תא חירטהל אלש
םהל הער איהש הקיספ ןיב :הפירטו הלבנ ןיב רוחבל וכרטצי םה ,ןהב
ןחבמב דומעת אל םג ןכ לעו) ולוכ רוביצל הער איהש הקיספ ןיבל
.(תירוביצה תרוקיבה

אל טפשמה תיב .םמצעל רבד םוש םיצור אל ירה ,לארשי יטפוש ,המהו
םיילוש-תרעהכ ראשיהל םיצור םה לכה ךסבו ,םהלש אמא לש
.ול ןימאמ אקווד ,המ-םושמ ,ינאו ,קרב ןרהא רמוא ךכ .הירוטסיהב

,ןיע םמצעל איצוהל םינכומ םה ,םמצעל רבד םוש םיצור אל םהש ןוויכו
.םייניעה יתש תא ונל איצוהל ידכ קר


?התקעצכה

,םש תורקל לוכי אל הז .תורקל לוכי אל הז הקוחל טפשמ תיבב לבא
טפשמה תיב לש ומויק-םעט וניה תויתקוח תולאשב ןוידהש םושמ
אוה רשא ףנעה תא תרוכ אוה ,הלאה תולאשב ןודי אל אוה םאו ,הקוחל
.םויק-תוכז ול ןיא וידעלבו ,וילע בשוי


."יטילופ טפשמ תיב" היהי הקוחל טפשמה תיבש רמוא קרב ןרהא

.התקעצכה

,תיעוצקמה הדליגהמ קלחכ ,ןוילעה טפשמה תיבל אקווד יכ ליעל וניאר
סרטניאה םע דחא הנקב םילוע םניא רשא ,ולשמ םיסרטניא םנשי
.ןהמ ררחושמ הקוחל טפשמה תיב וליאו ,בחרה ירוביצה

,תויתקוח-רפוס .תויתקוח תולאש המכ לש יארקא-תמיגד ליעל וניאר
קרב ןרהא םיפידע המב ,הלאכ תולאשב םינד רשאכ :ימצע תא לאוש ינאו
דמחא וא יבאז םעבחר (ב"אה רדס יפל) ןוגכ םיאקיטילופ לע וירבחו
?יביט

לכבש תונל תולגל לוכי אוה .םייעוצקמ םילכ רתוי םנשי קרב ןרהאל ,ןכא
,רחאה ןוויכל םירקמ 365-בו ,דחאה ןוויכל םירקמ 248-ב קספנ םלועה
,קדצבו) ותחמש שאר לע אוה-ותעד תא דימעי אוה רבד-לש-ופוסב לבא
אוה-ותעד תא דימעי אוה רבד-לש-ופוסב םאו .(טפוש והואשע ךכ םשל יכ
תופוסאה לכב ןרהאל ול ןורתי המ הלאשה תלאשנ ,ותחמש שאר לע
.םלוע-יבחרב ונל ץבקמ אוהש


.ליעל וניארש הלא רשאמ "תויטילופ" רתוי ןהש תולאש ןנשי ,ןכא

,המינפ ותיבב ,ןוילעה טפשמה תיב אישנל הנשמל ,ול רתומ םאה :לשמל
?תבשב לחה רופיכ-םויב ץמח לוכאל

רשא ,קרב ןרהא לש ותעדכ הניה הז ןיינעל יתעד יכ ןייצל רתומל אל
לוכי .תרחא העיד םג תויהל הלוכי לבא ,אוה-ויכרע תא ונל ליחנהל שקבמ
םיצור ונחנאו ,אישנל-הנשמה לש ורכש תא םינמממ ונחנא רמול רוביצה
,תרחא בשוחש ימו ,המינפ-ותיבב םג - ונתרדגהכ - רוהט היהי אוהש
.תואבה תוריחבב ונתוא ףילחיש

רתומ םאו ,תימיטיגל היצזיטילופ לבא ,טפשמה לש "היצזיטילופ" ,ןכא
,םיכושח םינשרפ םג רוחבל ול רתומ ,םיכושח םיקקוחמ רוחבל רוביצל ול
.חונ אל דואמ-דואמ הז ןטקה רינ החמשלו לודגה קרב ןרהאל םא וליפא


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח