ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


ןייטשניבור םיקילאל םאה
?יל'ג יציב שי

,הלשממל יטפשמה ץעויל יכ ורמאב ,(16.3.01 ,ץראה) סוקרמ לאוי העוט
םושמ ,ללכ םיציב ןיא ןייטשניבורל .יל'ג יציב םנשי ,ןייטשניבור םיקילא
יתש ןאכ איבא .לבקל לגוסמ אל אוה תוספורו תועורג תוטלחה וליפאש
.תואמגוד


םושיא-בתכ םשאנל תחלוש איהשכ הנידמה תנווכתמ המל :הנושאר השרפ
?טפשמה תיבל השיגמ איהש הזמ הנושה

םושיאה בתכו טפשמה תיבל שגומה םושיאה בתכ ,ילילפה ןידה ירדס יפל
אל םשאנהש תעדה לע הלעי אל ירהש ,םיהז תויהל םיכירצ םשאנל רסמנה
.טפשמה תיב ינפב ותוא םימישאמ המב עדיי

םילבקמ טפשמה תיבו םשאנהש אוה ץרפנ ןויזח הרובעתה תוריבעבש אלא
הזיא הלאשה תלאשנ לבא ,ןיקת אל הזש יאדווב .הזמ-הז םינוש םושיא-יבתכ
קיתב רשא הז וא ,םשאנל רסמנ רשא הז :"ספות"ה אוה םושיאה-יבתכ ינשמ
.ש"מהיב

םושיאה-בתכ רמול - םושיאה יבתכ תא השיגמ רשא וז - הנידמה הלוכי ,ןכא
תעבונ ךכל הנידמה לש התוכז .אוה תועט - ינשהו ,יתנווכתה ול ,ספות הזה
איה המל תעדוי םתסה ןמ איה םושיאה יבתכ תשיגמ התויהבש ךכמ
.תנווכתמ

הפיסומ הנידמה ,תאזה העפותבש תויתירורעשה םצעל רבעמש אקע אד
םעפ הנוע איה ,"תנווכתמ תא המל" תלאשנ איה רשאכש ךכב עשפ-לע-אטח
וב םייוסמה קיתה יכרצ יפלו ,עגרה תויחונ יפל לכה ,וכופיה םעפו ,רבד
לודגה ירוביצה ףוגכ ,הנידמהש םושמ ,עשפ-לע-אטח .תררועתמ הלאשה
ןועטל הלוכי הניאו ,הזחל ךומס םיפלק קיזחהל תיאשר הניא ,רתויב בושחהו
איה םתוא םיילילפ םיכילהב רבודמ רשאכ דחוימבו - וכופיה םעפו רבד םעפ
.חרזאה דגנכ תלהנמ

:השירדב ,ןייטשניבור םיקילא ,הלשממל יטפשמה ץעויה לא ,אופיא ,יתינפ
הנידמה המל עבוקה אוה התאו ,תיללכה העיבתה שאר אוה התאש ןוויכ
.הנידמה תדמע איה המ ,דימתלו תחא ,טילחהל אנ ,תנווכתמ

לכל ןתונ אוה לבא ,ןייטשניבור םע תובתכתה להנמ ינא םינש שולש
םא .טילחהלו ,תוגיהנמה תא ומצע לע לוטיל ןכומ אלו ,לתפתהל םיטנארפרה
םושיאה-יבתכ תשגה םע קיספהל הרומ היה תוחפל אוה ,יל'ג יציב ול ויה
.ול ןיא הז וליפא לבא ,רתפית הייעבהש דע ,הלאה


?םוסרפה-רוסיאל םיווצ לש םתרפה ןיד המ :היינש השרפ

לבא ,ץ"גבל רתוע לש ומש םוסרפ רוסיאל םיווצ איצומ ןוילעה טפשמה תיב
הז .םסרפל רסוא ומצעב אוהש המ תא (www.court.gov.il) ולש רתאב םסרפמ
.תעדל ומצע תא הזבמ וניתומוקמב ןירוקש המ

ףגא שאר ינפבו ,ןייטשניבור ,יטפשמה ץעויה ינפב ליבקמב ןנולתמ ינא
תוכמסה הנשי םהמ דחא לכלש םושמ ,ליבקמב) הרטשמה לש תוריקחה
.תופיחדב לועפל םהמ שקבמו ,(תילילפ הריקח לש התחיתפ לע תורוהל

,תועובש המכ ירחא יל הנוע תוריקחה ףגא .הנוע הניא ןייטשניבור תעבג
ןיא ... טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב רתאב ונכרעש הקידבמ :הבושתב
לכ ונינפב ןיא ,ליעל רומאה רואל ... ."ינולפ" :בתכנו רתועה לש ומש םוסרפ
טלחוה ,ליעל רומאה רואל ... .םוסרפ רוסיא וצ רפוה יכ הלוע ונממ רמוח
יטפשמה ץעויה תכשלל קתעה םע לכהו .ךתנולת ןיגב הריקח חתפית אלש
."רמוחה ףוריצב" ,הלשממל

החומ ,ק"חא שאר לאו ,ןייטשניבור ,יטפשמה ץעויה לא בוש רזוח ינא הבוגתב
ינפלש דעומל הסחייתה יתנולת יכ ןייצמו ,ילש היצנגילטניאל ןובלעה לע
.רבודמ הילע הקידבה

לש תפסונ הניחב רחאל יכ יל םינוע ק"חאמ ,תונעל אל ךישממ ןייטשניבור
,תילילפ הריקחב החיתפ תוקידצמ ןיינעה תוביסנ יכ םירובס ונניא ךתנולת
םשה טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב רתאב םסרופ ןכאש החנהב ףא תאזו"
יטפשמה ץעויה תכשלל קתעה םע בושו ."טפשמ תיב וצב םוסרפל רסאנש
."רמוחה ףוריצב" ,הלשממל

ןה - הלופכ היינפב ,ןייטשניבור לא בוש רזוח ינא תאזכ ההומת הבושת לע
,וילא הנושארה יתיינפל ךשמהכ ןהו ,רוקחל הרטשמה לש הבוריס לע ררעכ
.תיתרטשמ הריקח לע תורוהל תירוקמה ותוכמס חוכמ

םושמ ,הנולתה תא רוקחל דימ הרטשמל הרומ היה יל'ג יציב םע יטפשמ ץעוי
ישילש "טס" הרטשמהמ שקבמ ... ןייטשניבור לבא ,ןה םיציב יל'ג יציב םגש
רבכ זאמו ,ונחלוש לע םייוצמ רבכ ונמ "םיטס" ינש רשאכ ,הלש רמוחה לש
טפשמה תיב לש םיווצ יכ עירפמ אל יטפשמה ץעוילו ,םימי םיישדוח ורבע
.םלוע ישלוג לכ לבק םירפומ ןוילעה

ןתונ סוקרמ לאויש לבחו ,ללכ םיציב ול ןיא רשא יטפשמ ץעוי גהונ ךכ
.ול עיגמש הממ טידרק רתוי ןייטשניבורל

.ומצע ןוילעה ש"מהיב י"ע םתרפהו םוסרפה ירוסיא תשרפל

סוקרמ לאוי םע םדוק סומלופל

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח