ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


?עיבצא ימ דעב

לבוג רבדה ,הז תא דיגהלו ,דחי םג תוכזו הבוח איה תוריחבב העבצהה
.שטיקב

,ןיבמ דחא לכ אלש והשמ רבכ הז - רחא והשימב ךכב ךמות ,עיבצמ אלש ימ
קר םירחובש לארשיב הנושארה םעפה ןהש ,תובורקה תוריחבב אל דחוימב
םירקסה תורמל ,הלאה תוריחבב .תסנכל תוריחב ילב ,הלשממ שאר
לש אבה הלשממה שאר היהי ימ ועבקי םיענמנה יכ דואמ ןכתיי ,םייחכונה
.לארשי תנידמ

,והשלכ לדבה אוצמל לוכי ןיידע ,םידמעומה ינש ןיב לדבה האור אלש ימ םג
.רתויב תובישח בר ןיינע הווהמ ויבגל רשא ,דבלב םיילושב םג ולו

,םידמעומה ינש ןיב לדבה ןיא יבגלש דיגהל הצור אל ינא
םיניינע לע רתוול תונוכנ ידיצמ יתיליג ,םהילא יתינפ רשאכ לבא
- םידמעומה ינש ןיב םייתועמשמ םילדבה םנשי תועידה לכל םהב - םיבושח
.יניעב ,השודק לבא ,הנטק הרטמ ןעמל

.םינוע םניאו ,ונילע םיפצפצמ דחאכ םידמעומה ינשש אלא

ןתונש תובותכה יפל ,ינורטקלא ראוד םהינשל יתחלש הלחתהב
.רתוי ןאכ םירג אל ידואו קירא :רזח ראודה לבא ,תסנכה רתא ונל
.רזע אל ,ונל רצב ונינפ וילא ,גרוב םורבא ,ר"ויה דובכ םג

וחלש רשא תוגלפמה יתש לש הרבסהה תוטמל ההז-הלאש-סקפ ונחלש
הלאה תוטמה דחאב .ונל תונעל וחרט אל לבא ,הלאה תוריחבל םידמעומ
-חכ וא/ו ןמז םהל ןיאש ןיבהל ונל ונתנו ,"םיסקפב םיפצומ" םהש ונל ורמא
ברקה אליממ םתעדלש םושמ ילוא - הלאכ "תונטק"ב קוסעל קשח וא/ו םדא
.דובא/חטבומ רבכ

ףא רובע עיבצא אל - יב םילזלזמ םידמעומה ינש :רמולו תעכ אובל רשפא
,ותניחבמ ,בוט-תוחפה דמעומב ,השעמל ,ךמות ךכ גהונש ימ לבא ,םהמ דחא
,ךיניעב ,יניעב - וטועימב-ערה אוה םהמ דחא ןיידע ,םיעורג םהינשש הזו
.עיבצהל ךירצו ,עיבצהל לוכי ,עיבצהל רומאש ימ לכ יניעב

,"ןבל" קתפב - "הקיר" העבצה רשאכו ,םידמעומ ינש קר םנשי רשאכש אלא
,"םיילגרב העבצה") העבצהמ תוענמיה לש ךרדב וא ,בוהצ ,םעפה ,אוהש
תוענמיה :ךרד דוע הנשי ,רבד תערוג הניאו רבד הפיסומ הניא - (םעה ןושלכ
.זוזיק-ימכסה יפ לע העבצהמ

תוריחבה םוי לש האצותה ,זוזיק-ימכסה 100,000 םישענ םא ,לשמל ,ךכ
-200,000ב לופיטה תא המצעמ תכסוח הנידמה וליאו ,הז-אוהכ תעפשומ הניא
.תועבצה (!ףלא םייתאמ)

ונחנא םאש ונינשל רורב היהו ,הזל-הז (םייטילופ) םיצנ יכונאו יתייער
הל יתעצה ךכיפלו ,רחאה דמעומה תא דחא לכ םירחוב ונחנא ,םיעיבצמ
רשפאמ היה רשא רבד ,העצהה תא הלביק ןכא איהש יל היה הארנו ,זזקתהל
רצואמ ךוסחל :תיחרזאה הבוחה תא רתויב הבוטה הרוצב םייקל ונינשל
עוגפל ילבמ תאזו ,םיקתפ ינש תוליכמה ,תופטעמ יתשב לופיטה תא הנידמה
.תויפלקה םוי לש ופוסב האצותה לש התונימאב

ותייער ןורחאה עגרבש םושמ ,תמדקומ התייה רינ החמש לש ותחמשש אלא
.זוזיק ןיא הרמא וקיח תשאו

ךלש לוקהש תונמדזהה תא ץימחהל הצור אל ינאש םושמ" ?זוזיק ןיא עודמו
.איה ךכ - "לספיי

לוכי ךלש לוקה םגו ,םינוויכה ינשל לעופ ,הל יתרמא ,הזה ןורקיעה לבא
ונינשו ,ונצראב עמשנ אל ןויגהה לוק לבא ,ילש דגנכש-רזעב יתרצפה ,לספיהל
דעב הרומת לוק הייהיש ילב ,ונילענ תוילוס תא קחשנ ונינש .יפלקל םיכלוה
.הרגאה

.COOL התוא קוחשל :ישניא ןנירמא ךכ לעו

וילע רטשה לש ונועריפל ןמזה עיגה ,תאזה הכוראה המדקהה ירחא ,תעכו
?עיבצא ימ דעב :תרתוכב יתמתח

עיבצא ינא ןמאנו רוסמ חרזאכ :הילאמ איה הרורב הבושתהו
.עיבצת יתשאש הממ ךפיהה קוידב

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח