ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


- לברא הנדע
!!!התייבה יכל

רודמה לש םיניינעה ןכותל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
אובמל
םדוקה קרפל

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

19.6.01 ,אבס רפכ

דובכל
תירטיש ריאמ רמ
םיטפשמה רש
םיטפשמה דרשמ
םילשורי

,ידבכנ

הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע 'בגה :ןודנה
ב-מ/ב-מ ימינפ ,2001-0002-9081 םכלש

םוימ הבושת בתכמ ךתכשלמ יתלביק ,27.4.01 םוימ ,ןודנב ךילא יבתכמ לע
ול יתינע ךכ לעו ,יתעד תא חינה אל רשא ,היטא ןתיא ד"וע לש ותמיתחב ,3.6.01
.8.6.01 םויב

תעבומה הדמעה תא לבקל ןכומ ינא ,הרשפכ ,לבא , הניעב תדמוע וז יתדמע
:הלא יתשל ףופכב ,היטא ד"וע לש ובתכמב

דרשמב ןהו ןוילעה טפשמה תיבל ןה ,לברא 'בגה לש המודיק בכועי - תחאה
רמ תיתשמ םהילע ,ןידה-יכרוע תכשלב םיכילהה ומייתסי רשא דע ,םיטפשמה
.ילא ותבושת תא היטא

.(ןבומכ יתוא אלו) םכתא בייחת םיכילהה םתוא לש םתאצותש - היינשהו

ללכ אבוה אל הזה אשונה לכ הינעה יתעדל ,הרעשה עיבהל יל רתוי םאו
םע השעיי אל וא השעיי המ ךמוקמב טילחהל ומצעל השרה היטא רמו ,ךתעידיל
וז הדוקנ םג םא ךל הדוא .םכלש תכרעמה ךותב תובר תוגרדב ונממ הריכב
.יל רהבות


,הכרבב

ד"וע ,רינ החמשא"סשת ,ןויס 'ל ,םילשורי
2001 ,ינוי 21

2001-0002-10793 :בתכמ 'סמ
ב-מ/ב-מ :ימינפ
(ונבתכמ 'סמ ןייצל אנ הבושתב)


דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג1- ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

,בר םולש

.19/6/01 םוימ ךיבתכמו 8/6/01 םוימ ךבתכמ תלבק רשאל ינירה

תדעוב ךדגנ להנתמה ךילהב דצ הניא ןכא ,לברא הנדע 'בגה ,הנידמה תטילקרפ
םרוגה לא םירבדה הריבעה השעמל לברא 'בגה .ןידה יכרוע תכשל לש הקיתאה
.וררבתי הלאש תנמ לע םיאתמה

.אשונב ףסונ רוריבב חותפל םוקמ םיאצומ ונא ןיא ,רבעב תינענש יפכו ךכיפל

יכ 18/6/01 -ב תינענש ירה ,ןורש רה-בל תור תטפושה ןיינעב ךבתכמל רשאב
.טפשמה יתב תלהנה לא ורבעוה הלא ךירבד
,הכרבב

סחנפ רב לכימ
םיטפשמה רש תכשלד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

26.6.01 ,אבס רפכ
דובכל
סחנפ רב לכימ 'בגה
םיטפשמה רש תכשל
םיטפשמה דרשמ
םילשורי

,יתדבכנ

הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע 'בגה :ןודנה
ב-מ/ב-מ ימינפ ,2001-0002-10793 םכלש

.21.6.2001 םוימ ןודנב ךבתכמל

ראש םגש אלא ,ןידה-יכרוע תכשלב םיכילהל דצ הניא לברא 'בגהש קר אל
ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ותטעלהב םיברועמה ,םיטפשמה דרשמב םימרוגה
הניא ןפואו םינפ םושב ןידה-יכרוע תכשלו ,םיכילה םתואל דצ םניא םירקשב
ינא םא יתוא ונקת .םיטפשמה דרשמ לש ודוקפת תא רוקחל "םיאתמה םרוגה"
תכשל לא תונפל םדא לכ לכוי רחמ ,הניעב םכתדמע םא יכ ןובשחב וחקו ,העוט
םיעונמ ויהת םתאו ,םיטפשמה דרשמ לש ודוקפת לע תונולתב ןידה-יכרוע
.תאזכ הקידבל םיאתמה ףוגה הניא הכשלהש ןועטלמ

.העוט ינא םא יתוא ונקת

אלש וא ,הריבעהש וא :"הריבעה השעמל" יוטיבב תנווכתמ תא המל יל רורב אל
.הריבעה

אל דוע רשא ,היפיפכ דגנו הדגנ יתנולת תא ."הריבעה" איה המ יל רורב אל םג
?תמייק התיה

ינפל לבא ,"אשונב ףסונ רוריבב חותפל םוקמ םיאצומ ונא ןיא" :תרמוא תא
בלשב" םילמה ,ךרוצה תעב יביטקלס שומישל ,תויובח ,םירתס-וידב ,הדוקנה
םינתיא םתא יכ וריכזת םתא ,םכחורל הנייהת רוריבה תואצות םא :"הז
לבא ,"אשונב ףסונ רוריבב חותפל םוקמ םיאצומ ונא ןיא" יכ תרמואה םכתדמעב
ותואבש התייה ונתנווכש ןבומכ" יכ ודיגת םתא ,םכתערל היהת האצותה םא
תכשל לש היתועיבק תא לבקל ונבייחתה אל לבא ,ףסונ רוריבב חתפנ אל בלש
.'וכו "... תכמסומ הניא ,עודיכ ,רשא ,ןידה-יכרוע

תא לבקל שארמ בייחתהלו ,םכתטישל םינמאנ תויהל םכל יתעצה ימצע ינא ירה
אלא ,הפפכה תא םתומירה אלש קר אל םתא לבא ,הכשלה לש היתועיבק
.לילכ הנממ םתמלעתהש

-ןושלב רבדמה ,ומצע רשה הז םא :תרבדמ תא וילע ,"ונא" הז ימ יל רורב אל
.ודיגת - ןידה-יכרוע תכשל ידיב ודרשמ לוהינ תא דיקפהל טילחמו ,םיבר

רשאכ אל טרפבו ,ללכב ילע לבוקמ אל הז - ותכשל ידבוע אוה הזה "ונא"ז םאו
.הכשלה ישנא לעמ תובר תוגרדב תאצמנ יתנולת אושנ

רבכ יתגצה "ונחנא" הז ימ הלאשה תאש ךכל ךביל תמושת תא תונפהל ינוצרב
,ריתסהל ןאכ שי המ יל רורב אלו ,היטא ןתיא ד"וע לא 8.6.01 םוימ יבתכמב
.ער ןופצמ תלוז

אישנ לש ונחלוש לע התייה רשא תבותכה תא רשה דובכל ריכזהל ךשקבא
.THE BUCK STOPS HERE :ןמורט יראה ב"הרא

ותוא וניה ושארב דמוע אוהש םיטפשמה דרשמ יכ רשה דובכל ריכזהל שקבא
:תחכשנ-יתלבה הרימאה האצי ובש רתויב ריכב גרדמ רשא םיטפשמה דרשמ
התוא ,"ספא רתויה לכל אוה וקזנו ,ותשא לש התוממ חיוורה קר עבותה"
-רסוח עגנ תא רעבל ןמזה עיגהו ,היטא ד"וע לא ל"נה יבתכמב רבכ יתרכזה
.הזה דרשמהמ השובה

חלשנ רשא יבתכמל הנווכ אל יתיינורט :ונענ אל רשא :ילש תוינפה ראשל רשאבו
וליאכ ,וב דקמתהל תרחב עודמ יל רורב אלו ,(רחא רשקהב רכזוה הז) םדוק םוי
ינשל ונווכ םירבדה ,היטא רמ לא יבתכמ שארב יתנייצש יפכ .יתנולת התייה וז
ינשהו ,"אבה ךורב" תרתוכה תחת דחאה :28.3.01 םוימ ,יחכונה רשה לא יבתכמ
סחייתמ ,ודיצמ ,רשא ,"ךמדוק לש ונחלוש לע יתחנהש םיניינע" תרתוכה תחת
אוהש 12.01.01 םוי וילא יבתכמלו ,םדוקה רשה םע 9.11.00 םויב יתשיגפל
יתבחרה םגו ,השיגפב קרפה לע ולעש םיאשונה לש ('סקפ יפד 12) םירבד-םוכיס
.םיפסונ םירבד יתרהבהו

.תסחייתמ ךניא ללכ תא הלא יתוינפל

,רשה לש תוישיאה ויתוטלחה יפ לע ןה םכלש תובושתה םא יל ריהבהל שקבא
.ומוקמב םיטילחמ הזה "ונחנא"הש וא

.תרנצב רשא יתוינפמ תחא לכל הבושת היופצ יתמ ינעדיל םג ךשקבא

,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


?הנוע וניא ודובכ עודמ :תירטש ריאמ םיטפשמה רשלףדה שארל רוזח
םדוקה קרפל
ךשמהל
אובמל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותלטפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח