ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר

- לברא הנדע
!!!התייבה יכל

םיניינעה ןכות

אובמ
לברא הנדע לש התנולת
הבושת תשקבמ ןידה יכרוע תכשל
הילע הנוממה רשה ינפב ,לברא הנדע לע הנולת
זוע השבול הניא איה ךא ,לברא לש הילגרל הפפכ
רינ החמש ד"וע לש ותסריג תא תצמאמ ןידה-יכרוע תכשל
םיבישמ ונחנאו ,תקמחתמו תמכחתמ םיטפשמה רש תכשל
הנולתה לע ןידה-יכרוע תכשלל הנוע רינ החמש ד"וע לש וטילקרפ
,קמחתהלו םכחתהל הכישממ םיטפשמה רש תכשל
הל רוזעי אל הז לבא

?ןוילעה ש"מהיבל הייואר תדמעומ איה םאה


ףדה שארל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח