ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר

- לברא הנדע
!!!התייבה יכל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

אשונה לש םיניינעה ןכותל
אובמל
םדוקה קרפל


לארשיב ןידה יכרוע תכשל
הרובעת - טפשמה יתב תדעו
ןידה-יכרוע תכשל לש יזכרמה דעווה דילש

:הדעווה ר"וי
ןתיול םקימע ד"וע
רומיל רואיל ד"וע :ןגס


דובכל
דילש הקיתאה תדעו
א"ת - יזוחמה דעוה
ןידה יכרוע תכשל
10 שירפ לאינד 'חר
ביבא לת


,.נ.ח

תטילקרפ תנולת ,ד"וע ,רינ החמש :ןודנה
.(87/2001/ת םכלש) ,הנידמה


הנולתה חסונ תא ונתדעוב ןוידל ריבעה ,רינ החמש ונרבח .1
.הנידמה תטילקרפ י"ע ודגנ השגוהש

ןלהלו וז הנולתמ תועבונה תוכלשהב הדעוה הנד ,התבישיב 9.5.01 םויב .2
:אשונב התדמע

ןפה ןמ ריעהל ןוכנל תאצומ הרובעת יניינעל הדעוה (א
יפכ רינ החמש ד"וע לש תויטפשמה ויתונעט יכ יטפשמ יעוצקמה
תטילקרפ י"ע ורכזואש םינושה ןידה יקספ חותינמ הלועש
ירבח תעד תא תומאותו תומכסומ ,הנולתל ופרוצשו הנידמה
.אטיבש יפכ רינ החמש ד"וע אטיב תיטפשמה ותעד תא .הדעוה

לש וניינע דועב העצוב הקיתאה תדעול הנולתה תשגה (ב
טפשמה תיבב רוערעב דמועו יולת רינ החמש ד"וע לש חוקלה
יכ ונל הארנ .תוהימת ררועמ הנולתה תשגהב יותיעה .ןוילעה
התיה ,השיגהל היה ךירצ ללכב םא ,תאזכ הנולתש ,היה יואר
.רוערעב ןוידה םות רחאל תשגומ

תטילקרפ תנולתב ןוידה תעב םכיניע דגנל הז ונבתכמ היהי םא םכל הדונ .3
.הנידמה


םירבח תכרבב
(ד"וע ןתיול .ע)
הדעוה ר"וי


:קתעה
.ד"וע רינ החמש


ףדה שארל רוזח
םדוקה קרפל
םיבישמ ונחנאו ,תקמחתמו תמכחתמ םיטפשמה רש תכשל :ךשמהל
אובמל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל

טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח