ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


- לברא הנדע
!!!התייבה יכל


רודמה לש םיניינעה ןכותל

אשונה לש םיניינעה ןכותל
אובמל
םדוקה קרפל

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

2.5.01 ,אבס רפכ

דובכל
ד"וע ,לברא הנדע 'בגה
הנידמה תטילקרפ
םילשורי

,יתדבכנ

תשקבמ תאש לבח .לבחו - ןידה-יכרוע תכשל לא ידגנ ךתנולת תא יתיאר
םיכירצמה םייוקיל לע עירתמ אוהש לע ול תודוהל םוקמב ,רשבמה תא גורהל
.םכלצא תיב-קדב

תונשנו תורזוח תוריבע לש תענמנ יתלב האצות םה ךתוא וממוק רשא םיכמסמה
הקיתא) ןידה יכרוע תכשל יללכל (א)34 ללכ לע ןה תוריבעהו ,ךיפיפכ דצמ
ימ .תויתדבוע תונעט יבגל ןהו תויטפשמ תונעט יבגל ןה ,1986-ו"משתה ,(תיעוצקמ
.ךתכשלמ ןורדסמ-חווטב םיאצמנ יתעמשמ ןידל םדימעהל ךירצש

ךתוכמסב ישמתשת תאש אוה שקבתמה ,ךיפיפכ לע ןגהל הצפח ןכא תא םא
דעווהמ שקבל אלו ,ןידה-יכרוע תכשל קוחל 63 'עס יפל ,תלבוקכ הליבקמה
ילב ,לשוכ םושיא לש ותשגהב ןכתסהל ךכבו ,ךנעמל "רדגה לע בכשל" יזוחמה
.ןולשיכהמ רבד ךיידיל קבדיש

לע ורדגוה רשא םיכמסמהמ דחא תוחפלש ךכל ךביל תמושת תא בסהל ינוצרב
םע המלש תא םאו ,ריהצתכ םג ידי לע םתחנו ךרענ "תוצמשה"כ ידי
ךתוא םיבייחמ דחאכ ירוביצה בלה-ץמואו ילאוטקלטניאה רשויה ,ךתנולת
תא ןיא ותואש רבד - בזוכ ריהצת לש ותשגה לע ילילפ םושיא-בתכ ידגנ שיגהל
.ןידה -יכרוע תכשל לש החתפל לגלגל הלוכי

רשא ,םיטפשמה רש לא יבתכמב - ךתנולתל רתוי תבחרנ תוסחייתה
.ףרוצמ וקתעה

.לברא ד"וע ,ךילגרל הפפכה

,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש

,הנעת לברא תרבגהשכ :הרעה
!!!ךכ לע תעדל םינושארה ויהת םתא

ףדה שארל רוזח
םדוקה קרפל
רינ החמש ד"וע לש ותסריג תא תצמאמ ןידה-יכרוע תכשל :ךשמהל
אובמל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותלטפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח