ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


- לברא הנדע
!!!התייבה יכל


אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל
אובמל
ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


27.4.01 ,אבס רפכ

דובכל
תירטיש ריאמ רמ
םיטפשמה רש
םיטפשמה דרשמ
םילשורי

,ידבכנ

הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע 'בגה :ןודנה

אשונ הזכש-רותבו - לברא 'בגה לע רישיה הנוממכ ןה ךילא הנופ ינא
הדעווה שאר-בשויכ ןהו - היתולועפ לע תילאירטסינימהו תירוביצה תוירחאב
המצעל שובכל ןויסנב ,לברא 'בגה תקפדתמ הירעש לע רשא ,םיטפוש תריחבל
.ןוילעה טפשמה תיבב אסיכ

אקווד איה ,ךפיהל .קחרת רקש-רבדמ תווצמ תא תמייקמ הניא לברא 'בגה
.הצפח שפנבו ,וילא הברק

םומה ינאו ,ןידה-יכרוע תכשל לא לברא 'בגה לש ידגנ התנולת קתעה ףרוצמ
.ידועמ יתייה אלש יפכ

,התוא "וממוק" ,םתסה ןמ ,םהו ,לברא 'בגה תסחייתמ םהילא םיכמסמה
:הלא םה
תוטילקרפמ ,אנהכ יתא ד"וע לא 24.11.00 םוימ בתכמה
.הנידמה

הדבועה תא לבקל ןכומ ינאש ריהבמ ינא הז יבתכמב
הריתעה תא יכ ,תינושארה התדמע ל"צ) תינושארה התבוגתש
הכישמה איה רשאכ לבא ,בל-םותב התייה (השיגה תוטילקרפה
,םהבש בוזיכה לע םתוא יתדמעהש רחאל םירקשה לש םתצפהב
איה םג הפרטצה ךכבו ,שממ-העידיל התייה הלש םייניעה-תמיצע
.תעדמ-םינרקשה הנחמל - תישיא -

היה ףידע רשא ,תיגול םירבד-תקסה ,אופיא ,איה תאז
וגרהיש שקבל םוקמב ,תיניינע התא דדומתהל לברא 'בגל הל
.רשבמה תא הנעמל

.4346/00 פ"ערב שגוה רשא ךמסמה

ינא וילע רמוחה תא ארק דלפניא ןולא ד"ועש וא ,ןכא
.ןיא תרחא תורשפא :ארק אלש וא ,םש רבדמ

םאו ,היימר ותכאלמ השע ןכא אוה ,ארק אל אוה םא
.ןיא תרחא תורשפא .השוחנ חצמב רקשמ אוה ,ארק ןכ אוה

,לברא 'בגה לש היתואמגוד שארב דמוע הזה רבדה םא
.התנולתל הל יוא - הזה ךמסמב

רמאש המ תא אמק ש"מהיב לע רמוא יתייה ינא םאו
המ תא ילע תרמוא התייה המצעב לברא 'בגה ,דלפניא ד"וע וילע
.םייוג ושגר המ לע הלאשה תלאשנו ,וילע יתרמא ינאש

.7752/00 פ"ערב שגוה רשא ךמסמה

ש"מהיב 'בכ תא הטיעלמ ,ד"וע ,אנהכ יתא 'בגה ,ןכא
- םימדוקה םיכילהב םרכז אב אל רשא םייתדבוע םיטרפב
.ל"נה ישקב פ"נדב התשעש יפכ קוידב

,לברא 'בגה לש היתואמגוד שארב דמוע הזה רבדה םאו
.התנולתל הל יוא - הזה ךמסמב

.7752/00 פ"ערב שגוה רשא ףסונה ךמסמה

םותח וניא רשא ךמסמ חלושל ריזחהל שקבמ הז ךמסמ
!?לברא 'בגה לש התטישל ,"הטוב ןונגס" הז םג םאה :ןידכ

הרשפיאו הדיקפתב הלשכש קר אל לברא 'בגה יכ הלוע ןלהל טרופמה ןמ
האטח םג אלא ,םירקש לש הפופצ תכסמב לשכיהל הל הפופכה תכרעמל
קר אל איה היפיפכ לש םתנגהל התאצבו ,םיירוביצ בל-ץמואו רשוי רסוחב
- די תצחור די :רמאנ אלה אד ןוגכ לעו - המצע לע םג ןגהל ,השעמל ,האצי
אל םא םג ,הריבע-רבד ותואל ,השעמ-רחאלש-הפתוש ,המצע התשע םג אלא
.(חוטב אל ירמגל הזו) תמא-ןמזב ול הפתוש התייה

לכל היואר הניא לברא 'בגהש הנקסמה תשקבתמ ןלהל םיטרופמה םימעטהמ
שיש יאדוב .רוביצה יטילקרפ שאר לש דיקפתל ןכש לכ אלו ,ירוביצ דיקפת
.ןוילעה טפשמה תיבל טפוש לש הנוהכל םידמעומה תמישרמ התוא קוחמל

םוזיל ךתוא ןימזמ ינא יכ ןאכ רבכ ןייצא םירבדה לש םפוגל סנכאש ינפל
ירהש ,לברא 'בגה תא וממוק רשא הלא ,םפוגל םירבדה לש קמועל-הקידב
,רומחמ רומח רתוי אוה בצמה ,יתונעטב תמא לש םיזוחא הרשע קר שי םא
."קחרת רקש רבדמ" יכ ונינש ירהש

התצר אל וליפאו ,התסינ אל םגש הארנכו - הליכשה אל ,רומאכ ,לברא 'בגהו
.רקשה-ירבדמ קחרל -

תוכמס ,עודיכ ,הנשי הנידמה תטילקרפל :ירוביצה בלה ץמוא ןיינעב ליחתא
איה עודמ הלאשה תלאשנו ,ןידה יכרוע תכשל קוחל 63 ףיעס יפל "לבוק" לש
הלוכי איה רשאכ ,הנעמל "רדגה לע תכשל" ןידה יכרוע תכשלמ תשקבמ
ישיא ןפואב ידגנ תעמשמה יכילה תא להנל ףאו ,המצעב הכאלמה תא תושעל
.(הל בושח ךכ-לכ ןכא רבדה םא)

הנותנה תוכמסה חוכמ ,ידגנ תמזוי אל לברא 'בגה עודמ ,הלאש דוע תלאשנו
ירהש ,רקש תודע לע םילילפ םיכילה ,ןידה יכרוע תכשלל הנותנ הניאו הדיב
םתוא תא יתרמא ,לברא 'בגה תילתנ וב םג רשא ,7752/00 פ"ער ךילהב
.תויארה תדוקפ יפל ןידכ ךורע ריהצתב םג םירבדה

ןכתסהל הנכומ הניא לברא 'בגהש איה תחאכ הלאה תולאשה יתשל יתבושת
הזה ךילההש הפידעמ םג איהו ,הליחתכלמ לשוכ ךילה לש ולוהינב תוזבתהלו
חונ תוחפ וניה םשאנה לש ובצמ םש ,הכשלה לש תימינפה תכרעמב להנתי
.ליגר טפשמ תיבב ,ילילפה ךילהב רשאמ


דומלל רשפא איה קרס-תנולת תידגנ לברא 'בגה לש התנולת המכ דע
"יוביע"כ תפרצמ איה ותוא ...ריזחהל השקב תרתוכה תא אשונה ךמסמהמ
,ןינורתפ לברא 'בגל ?הזה ךמסמב לברא 'בגה האצמ יתא לוספ המ .התנולתל
טוקננ םא ,םיחבושמה ןמ אל אוה הנולתה לכ לש הבצמ ,"יוביע"ה והז םאו
.הטעמה ןושל

'בגה תא םמוק אוה םג רשא ףיעס 4346/00 פ"ערב שגוהש ךמסמל 2 ףיעסב
תכאלמ ,תופולחהמ תחאכ ,לברא 'בגה לש הפיפכמ דחאל תסחוימ לברא
."ל"ז (ןמסוז) אישנה 'בכ לש ונונגסכ" ,היימר

יתנעט ןוילעה טפשמה תיבל יתשגהש רערעל תושרה תושקבמ תחאב :המ זא
אישנה 'בכ הלאה םירבדה ןיגב .היימר תכאלמ השוע תיללכה העיבתה יכ
השקבב ,הנהו .הזה "ןונגס"ה לע יל ריעהל ,ותטלחהב ,ןוכנל אצמ (קרב)
,הנעטה לע יתרזחש אלא ,תולצנתהב שאר יתנכרה אלש קר אל ,המוד תפסונ
'בכ ןכאו .היימר תכאלמ התואל תופסונ תואמגודב םג הבוגמ םעפה איהשכ
דחא ףאב אלו ,ךילה ותואב אל ,הז ןיינעב ויתורעה לע דוע רזח אל אישנה
הנידמה יכ הנעטה לע בושו בוש יתרזח םהב םג רשא ,ןכמ רחאלש םיכילממ
.טפשמה יתב תא וליפא םימרמו ,היימר םתכאלמ םישוע הרבד-ישועו

המגדה םשל" תטרפמ איהש יפכ ,לברא 'בגה תא וממוק רשא םירבדה
לכל םירוזשה םישק םייוטיב" ןכא םה התנולתל הנושארה הקסיפב "...דבלב
דגנ תודבכ תומשאה םהב שיש םושמ םישק םה םלוא ,"םיכמסמה לש םכרוא
.הפוגב ןהילע ןנוגל תשקבמ לברא 'בגה רשא הלא

אלו ,היולת יתלבו תיאמצע תידוסי הקידב ,רומאכ ,תוכירצמ הלא תומשאה
.ללכב םא ,אחרוא בגא קר םהילע וסחייתי רשא םייתעמשמ םיכילה


הנידמה תא וגציי" ,היפיפכ ,םיטילקרפה ,לברא 'בגה תבתוכש יפכ ,ןכא
תורשב ןיד ךרוע ןכש לכ אלו - ןיד ךרוע םלוא ,"הנמאנ םדיקפת ואלימו
אוהו ותעד לע ותוא ריבעת ודיקפתלו ויחלושל ותונמאנש ול רוסא - ירוביצה
ןיב ,השוחנ חצמבו ןיעדויב ןיב ,םירקש לש טפשמה תיבל םתרבעהב אטחי
הומכ ,ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספה יפל ,איה םג רשא ,םייניע תמיצעב
.םתס-תונלשרב אל וליפאו ,שממ לש העידיכ

הנידמה תא וגציי" ,היפיפכ ,םיטילקרפה ,לברא 'בגה תבתוכש יפכ ,ןכא
םתונמאנש םהל היה רוסאש דבלב וז אל םלוא ,"הנמאנ םדיקפת ואלימו
לע ונגה םה הזה הרקמבש אלא ,םתעד לע םתוא ריבעת םדיקפתלו הנידמל
.הנידמה לש תימיטיגל-אל הדמע

.תימיטיגל-אל ןכא איה ,ךשמהב הארנש יפכ ,הנידמה לש הדמעהו

:רמואו רזוח ינא
- העונתה תוח"ודב לארשי תרטשמ לש לופיטה ןפוא
הנידמה הרתע םללגב רשא ,"םייטמוטוא"ה תוח"ודב דחוימבו
פ"נד :ןלהל ;9263/99 פ"נד) ישקב ימר תשרפב ףסונ ןוידל
וניד קספ םע דחא הנקב הלוע וניא אוהו ,ימיטיגל וניא - (ישקב
'נ ןדעל ליג ,3583/94 פ"ע)) ןדעל תשרפב ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש
.( (797 ,793 ,(5)חמ ד"פ ,י"מ

דוצל ידכ אלא הדעונ אל ישקב פ"נדב הריתעה לכ .ב
ויה אל ללכ רשא ,םייטמוטואה תוח"ודה ןיינעל בגא-תרמיא
.השרפה התואל םייטנאוולר

יטנאוולר וניא ןידה קספ יכ םש הנעט ירה המצע הנידמה
תוח"ודל אלו ,(התריתעל .ב.17 'עס) םייטמוטואה תוח"ודל אל
יכ הששח איהש ןוויכ לבא ,(םש ,.ג.17 'עס) טפשמ-תרירב גוסמ
,םירומאה תוח"ודל םג ותלוחת תא וביחרי הטמלד טפשמה יתב
רשאב תורורב תויחנה" לבקל תנמ לע ףסונ ןויד השקיב איה
.(.ב .17 'עס) "ןידה קספ תלוחתל

ש"מהיב לש בחרומ בכרהב ,ףסונ ןוידל םירתוע יתמיאמ
םייטנאוולר םניאש םיניינעב "תויחנה" לבקל תנמ לע ,ןוילעה
!?ןודנה אשונל

,"םירזחשמ"ה לע ל"נה פ"נדב ,הנידמה לש ןועיטה לכ .ג
םישוע ,הנעטה יפל ,רשא "םינמוימ"ה "םילפטמ" ,"םיחנעפמ"
:ףולב לכה - םיכמסומ םיעבותמ בוט רתוי הכאלמה תא
עיקשהל ופלוא הלאה "םילפטמ"ו "םיחנעפמ" ,"םירזחשמ"ה
ילוא :עיקשהל הנכומ לארשי תרטשמש המ תא קוידב קית לכב
.רתוי אל םגש יאדווב לבא - חוטב אל הז וליפא - תוחפ אל

,התייה אל ישקב ימר פ"נדב ףסונה ןוידל הריתעה לכ .ד
.ךילהל הרז הרטמל יטפשמה ךילהה לש הערל-לוצינ אלא ,אופיא

הדימעה הנידמהש ךכל רשאב םירבדה םירומא דחוימב
דוגינב ,רשאכ ,םייטמוטואה תוח"ודה ןיינע לע היתונעט לכ תא
אלמל עבות-וניאש-רטוש לש ותוכמס - תקולחמבש-ןיינעל
דחא ףא - "םיליגר" םושיא-יבתכ לע םותחלו ,עבות לש דיקפת
י"ע םותח וניא םלועל הנשב הנש ידמ םישגומ הלא יפלא תואממ
.עבות וניאש רטוש

איהש ללגב קרו ךא ףסונה ןוידב התכזו החילצה הנידמה .ה
לש יתדבועה דצב ןוילעה ש"מהיב 'בכ תא ללוש ךילוהל החילצה
.היתונעט

חצמב תרקשמו ןוילעה טפשמה תיבל האב הנידמה
לעו ,הלאה םירקשה לע ןגהל תשקבמ לברא 'בגהו ,השוחנ
!טפשמה תיבל םהיאיבמ

בל-םותב הריתעה תא השיגה אנהכ יתא 'בגהש ןכתיי .ו
םלוא ,תיתדבוע תמא-תנומת הגיצמ איהש האלמ הנומאבו אלמ
הדמע התוא לע ןגהל הכישמה איהו ,הבוגתה תא יתשגהמ
אליממו ,תמאל (תוחפל) םייניע-תמיצע הלחה ןאכ - תיתדבוע
-יא תרימא הכפה םייניעה-תמיצעו ,הנומאהו בלה-םות ורמגנ
.ןיעדויב-רקשל (תעדומ-יתלב ,תוחפל ,וא) תינלשר תמא

- ז"לממה לש ותונימא ןיינעב "הפינע"ה הקיספל רשאבו .ז
יביאנ אוה בוטה הרקמב ,הז תא ןעוט ןיידעש ימו ,הזכ רבד ןיא
.רקשמ אוה ערה הרקמב ,רוב וא

השרפב ,םירובה וא םייביאנה רפסמ ,דובכה לכ םעו
-חצמב םירקשמה לש םרפסמו ,תחופו ךלוה תאזה הבואכה
.ברו ךלוה השוחנ

'בגה לש היפיפכ ,םיטילקרפהמ דחא לכש ןמזה עיגהו
-םותב רקשה יציפמ לש הז :אצמנ אוה ףגא הזיאב טילחי ,לברא
.השוחנ-חצמב-םינרקשה לש הז וא ,בל

!!!ןיא - תרחא תורשפא יכ

,םשאנה תא גציימה ןיד ךרוע םג יכ תחכוש ,ןיד תכרוע איה םג ,לברא 'בגה
,"תופירח תוצמשה" לע תרבדמ איה רשאכו ,הנגה התואל יאכז אוה ףא
איה םא ריהבת איהש םיבייחמ דחאכ ירוביצה רשויהו ילאוטקלטניאה רשויה
הלאל דחוימב םיאימחמ םניא רשא תמא ירבדל םג וא ,םירקשל קר תנווכתמ
.םירבדה םיסחייתמ םהילא רשא

המל ריהבמ וניא הב שמתשמה רשאכ ,"תוצמשה" תימתסה הלימב שומישה
גוגמידה שמתשמ ,עודיכ ,םהב םיכרדה דחא ,עודיכ ,וניה ןווכתמ אוה קוידב
.האי אל דואמ הזה רבדה הנידמה יטילקרפ שארלו ,יוצמה


הניא רשא תמא ,התימאל תמא םניה לברא 'בגה תא וממוק רשא םירבדה לכ
ירוביצה תורישל אלו הנידמה לש יטפשמה ךרעמל אל ,דובכ הפיסומ
.הזה אשונה לכל תיב קדב ךורעל ןמזה עיגהו ,ותוללכב

עובק גהנמ ,תובר םינש הז ,ןמצעל ושע הנידמה תויושר לבא ,דואמ יל רצ
הז .תורחא וא תוירסומ תובכע אללו השוב אלל ,טפשמה יתב תא תומרל
ילב ,ישפוח-ישפוח רקש-יריהצת שיגהל ןתינ םש ,ץ"גבב ,הארנה לככ ,ליחתה
לבא ,(רקש תודע לע ילילפ םושיאב אל םג אליממו) תידגנ הריקחב ןכתסהל
.רצוע ןיאו ,הטמ יפלכו םידדצל לחלחמ הז

רבד םישוע םניאש קר אל הנידמה תורישב םיטילקרפה ,רעצהו דובכה לכ םעו
ןיבו ,ןיעדויב ןיב ,ותוא םיגיהנמו םיכילומ ףא אלא ,הזה עגנה תא רעבל ידכ
.ןיינעו רבד לכל העידי ,רומאכ ,איהש ,םייניע תמיצעב


איהש רוריבב הלוע התנולתמ ,ליעל יתרמא רבכש יפכ :לברא 'בגל הרזחבו
,התנולתל תפרצמ איה םתוא םיכמסמב רשא תודבועה תא קמועל הקדב אל
ירהש ,המצע לע ןגהל וז ךרדבו - היפיפכ לע ןגהל אלא םניא הנייעמ לכו
תוירחא ,םירקשה לש טפשמה תיבל םתאבהב די לכ הל התיה אל םא וליפא
השוע איה היפיפכ לע ןגהל היתונויסינבו ,הל שיש יאדוב תילאירטסינימ
יל םיברוא רשא ןונגסה ינינאל) הריבע רבד ותואל השעמ-רחאל-ףתוש המצע
.(ל"ז ןמסוז לש ונונגס הז םג יכ רמוא הניפ לכל רבעמ


תא קוחמל ,הדיקפתמ לברא 'בגה תא ריבעהל יתשקב לע רזוח ינא
לכ לש תיביטקייבוא-תיניינע הקידב םוזילו ,ןוילעה ש"מהיבל התודמעומ
םיפרוצמה םיכמסמב קר אל ,הנידמה תוטילקרפל ידי לע תוסחוימה תונעטה
פ"ערה יקיתב םייוצמה םיכמסמה ראשב םג אלא ,לברא 'בגה לש התנולתל
.התנולתב תסחייתמ איה םהילא

הדובע-ילככ רקשה תא השוע הנידמה תוטילקרפש ךכ לע תונעטש םושמ
.ןפוגל ןקדבל ילב ,םויה רדסל ןהילע רובעל רשפא יא ,ירקיע

תא להנל הלוכי הניא ,הדיקפתב תראשנ איה םא םג ,לברא 'בגהש ןבומכ
תויהל הרומא איה םג ירהש ,רחא ךרד לכב הב תברועמ תויהל וא ,הריקחה
.רקחיי םדוקפת רשא הלא ןיב


,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש

:םיקתעה
ןוילעה ש"מהיב אישנ ,קרב ןרהא טפושה 'בכ
טפשמה יתב להנמ ,לברא ןד טפושה 'בכ
תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי ,ןייטשניבור ןונמא כ"הח
הרטשמה ל"כפמ ,יקשינורהא המלש בצינ בר
ןידה-יכרוע תכשל שאר ,ןהכ המלש ר"ד ד"וע
א"ת ,ןידה-יכרוע תכשל ,יזוחמה דעווה
ןופצהו הפיח ,ןידה-יכרוע תכשל ,יזוחמה דעווה
עבש-ראב ,ןידה-יכרוע תכשל ,יזוחמה דעווה
םילשורי ,ןידה-יכרוע תכשל ,יזוחמה דעווה
ןידה-יכרוע תכשל ,הרובעתל ש"מהיתב תדעו ר"וי ,ןתיול םקימע ד"וע
הלשממל יטפשמה ץעויה ,ןייטשניבור םיקילא רמ
הנידמה תוריש ביצנ ,רדנלוה לאומש רמ
הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע 'בגה
הנידמה רקבמ ,גרבדלוג רזעילא רמ
4 'עס יפל ,רוביצה תונולת ביצנכ ודיקפתב הנידמה רקבמ ,גרבדלוג רזעילא רמ
הנידמה רקבמ :דוסי קוחל
הלשממה שאר ,ןורש לאירא רמ
הלשממה ירש
הלשממה ידרשמב םיל"כנמה
תרושקתה יעצמא
www.quimka.com


זוע השבול הניא איה ךא ,לברא לש הילגרל הפפכ :ךשמהל

ףדה שארל רוזח
אובמל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותלטפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח