ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


- לברא הנדע
!!!התייבה יכל


רודמה לש םיניינעה ןכותל

אשונה לש םיניינעה ןכותל
אובמל
םדוקה קרפל

םיטפשמה רש תכשל

א"סשת ,ןויס ב"י ,םילשורי
2001 ,ינוי 3
2001-0002-9081 :בתכמ 'סמ
ב-מ/ב-מ :ימינפ
(ונבתכמ 'סמ ןייצל אנ הבושתב)

דובכל
רינ החמש ד"וע
ג - 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

,בר םולש

.2001 לירפאב 27 םוימ ךבתכמ תלבק רשאל ינירה

.החילסה ךמע .וז יתבוגת ןתמב בוכיעה לע לצנתא ,הליחת

תדעו ינפב תעכ תררבתמ רשא הנולתב הניינע ךתיינפו ליאוה ,ןיינע לש ופוגל
םצע לע רוריבב חותפל םוקמ ונאצמ אל ,ןידה יכרוע תכשל לש הקיתאה
.תעכ םיררבתמ םירבדה רומאכ ןכש ,הנולתה לש התשגה


,הכרבב


ד"וע ,היתא ןתיא
םיטפשמה רשל יטפשמ ץעוי


91010 דוקימ םילשורי 1087 .ד.ת 29 ןיד-א חאלצ 'חר
02-6285438 סקפ 6264461 ,02-6466527-30 ,ןופלטד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


8.6.01 ,אבס רפכ

דובכל
היטע ןתיא ד"וע
םיטפשמה רשל יטפשמ ץעוי
םיטפשמה דרשמ
םילשורי


,ידבכנ

הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע 'בגה :ןודנה
ב-מ/ב-מ ימינפ ,2001-0002-9081 םכלש


ךתבושתב רוחיאה לע :אובמ

השימח לש רוחיא לבא ,םילצנתמ םתאש הפי ,רוחיאה ןיינעל - תישאר
םלועה ףוס" וניא ןיידע (אדירג תילאמרופ הבושתב רבודמשכ וליפא) תועובש
.ונמיה םילודג םירוחיא םנשי רשאכ

:28.3.01 םוימ ,יחכונה רשה לא יבתכמ ינשל ןווכתמ ינאו
תרתוכה תחת ינשהו ,
"אבה ךורב" תרתוכה תחת דחאה
סחייתמ ,ודיצמ ,רשא ,"ךמדוק לש ונחלוש לע יתחנהש םיניינע"
12.01.01 םוימ וילא יבתכמלו ,םדוקה רשה םע 9.11.00 םויב יתשיגפל
םגו ,השיגפב קרפה לע ולעש םיאשונה לש ('סקפ יפד 12) םירבד-םוכיס אוהש
.םיפסונ םירבד יתרהבהו יתבחרה

,תילאמרופה הבושתב וליפא ,םיכורא םישדוח לש בוכיעב רבודמ רבכ ןאכ
.ןיינע לש ופוגל הבושתב ןכש לכ אלו

,ילש תונולתה תחא יכ ריכזהל ינוצרב ,ןניקסע אק תובושת בוכיעבד ןוויכו
םינש שולשכ הז קמחתמ הלשממל יטפשמה ץעויה יכ לע התייה ,םש
.םייוסמ אשונב תיניינע הבושתמ


:לברא לע יתנולת לש הפוגלו

לש הקיתא תדעו לש הילוקישל ףופכ םיטפשמה רש לש ותעד לוקיש יתמיאמ
םינש וכשמיי תעמשמה יכילה םא השענ המו ?ןידה יכרוע תכשלב זוחמ דעו
?(העודי העפות)

לש תעמשמה יכילהב תמשאנ וא הנולינ הניא לבראש אלא ,דבלב וז אלו
ןונגסה :לשמל) תורחא ןה תעמשמה-יכילהב תונודינ רשא תולאשה ,הכשלה
תויארה ינידו ןידה ירדס םגו ,(התנולתל ופרוצ רשא םיכמסמה וחסונ וב
םיכילהה לש םהיתואצות יפ לע בייוחמ היהי אל רשהש םשכו ,המה םינוש
,םהל ןיתמהל לוכי אוה ןיא ךכ ,לברא לש התבוחלו יתוכזל ויהי םא ,הלאה
אל הזש ימע םיכסת אלה .םהיתואצות ינפל ותדמע תא עבקי אוהש רמולו
תואצות םא :"ינוויכ-דח םותסש"כ הכשלה יכילהב שמתשהל ןגוה אלו תואנ
אל ןה םא לבא ,"!!!הנה" ודיגת םתא ,םכל תוחונ הנייהת הלאה םיכילהה
םיכילהל דצ ונייה אל ונחנא" :עגר-עגר ודיגת םתא ,םכל תוחונ הנייהת
..."הלאה

,קדוצ ינא יכ ררבתיו ,םיכילהה ומייתסי םינש שמח ירחאש חיננ :הזמ ץוחו
הנומתו רחבית איה ןיבל-ןיב לבא ,ירוביצ דיקפת לכל הייואר הניא לבראשו
!?םשמ התוא ףיעהל היהי רשפא ךיא :ןוילעה טפשמה תיבב תטפושכ

התשגה םצע" תא םכתדמע שאר לע םידימעמ םתא עודמ יל רורב אל ללכב
םא) רשה לא יבתכמב ילוש וניה ופוג הז ןיינע רשאכ (לברא י"ע) "הנולתה לש
יתנולת ירה :(דרפנ "םטייא"כ תאז קודבל יל הווש אלו ,וילע יתננולתה ללכב
ףסונבו ,קחרת רקש-רבדמ תווצמ תא תמייקמ הניא לבראש ךכב הליחתמ
הרשפיאו הדיקפתב הלשכש קר אל איהש ןוגכ ,הלש תונוכת המכ דוע ךכל
האטח םג אלא ,םירקש לש הפופצ תכסמב לשכיהל הל הפופכה תכרעמל
קר אל איה היפיפכ לש םתנגהל התאצבו ,םיירוביצ בל-ץמואו רשוי רסוחב
- די תצחור די :רמאנ אלה אד ןוגכ לעו - המצע לע םג ןגהל ,השעמל ,האצי
אל םא םג ,הריבע-רבד ותואל השעמ-רחאלש-הפתוש המצע התשע םג אלא
.(חוטב אל ירמגל הזו) תמא-ןמזב ול הפתוש התייה

רושימה ,ירוביצה רושימב לבא ,המצע לבראל עגונה לככ ,ישיאה רושימב הז
רשה תא יתנמזה ,ודרשמב השענש המ לכל תוירחאב אשונ םיטפשמה רש וב
,לברא 'בגה תא וממוק רשא הלא ,םפוגל םירבדה לש קמועל-הקידב םוזיל"
רומח רתוי אוה בצמה ,יתונעטב תמא לש םיזוחא הרשע קר שי םא ירהש
."... רומחמ

יונימל היואר לברא םא הלאשה ןיב רשקה המ לאוש ינאו ,האלה ןכו
ראש תאו) טפשמ תיב ותוא תא םיטיעלמ היפיפכו איה םאו ,ןוילעה ש"מהיבל
.הקיתאה יללכ לע רבע רינ החמש םא הלאשה ןיבל ,םירקשב (תואכרעה

-יכילה לש תואצותה תא ץמאל שארמ םיבייחתמ םתא םא איה תפסונ הלאש
חיוורהל םיסנמ קר םתאש וא ,םכתערלו יתבוטל ויהי םא םג ידגנ תעמשמה
?ןמז

הקידב ,רומאכ ,תוכירצמ הלא תומשאה :רשה לא יבתכמב יתרמא ךכ לעו
ןהילע וסחייתי רשא םייתעמשמ םיכילה אלו ,היולת יתלבו תיאמצע תידוסי
.ללכב םא ,אחרוא בגא קר

רקשה תא השוע הנידמה תוטילקרפש ךכ לע תונעט יכ ,םש ,יתרמא דועו
.ןפוגל ןקדבל ילב ,םויה רדסל ןהילע רובעל רשפא יא ,ירקיע הדובע-ילככ

לש התנולת רוריבל םיאתמה םורופה םה הכשלה תודסומש תויהל לוכי
יתנולת רוריבל םיאתמה םורופה אל םה ןפואו םינפ םושב לבא ,ידגנ לברא
.הדגנ


יתוכאלמה 'גקנילה לע
ןידה-יכרוע תכשל יכילה םע

םע רוציל םיצור םתאש 'גקנילה :תפסונ הדוקנ ןאכ תולעהל הצור ינא
םא ,ליעל יתרבסהש יפכ :הפוקשו הרורב ותרטמ ,םייתעמשמה םיכילהה
םא לבא ,"!!!הנה" ודיגת םתא ,םכל תוחונ הנייהת הלאה םיכילהה תואצות
דצ ונייה אל ונחנא" :עגר-עגר ודיגת םתא ,םכל תוחונ הנייהת אל ןה
..."הלאה םיכילהל

הז ?המ זא .יתעשרהב ומייתסי ןכא הכשלב תעמשמה יכילהש חיננ לבא
?ץרשה תא רישכמ

רשא עבותה לע ,קבלא האילפ לש תחכשנ-יתלבה התנעט תא יל ריכזמ הז
תיבש חיננ ."ספא רתויה לכל אוה וקזנו ,ותשא לש התוממ חיוורה קר"
רמוא הז םאה .העיבתה תא החודו ,הנעטה תא לבקמ היה ןכא טפשמה
?השיבמ הנעט התייה אל תאזה הנעטהש

ירוביצה טילקרפל רשא תונעט ןנשיש םושמ ,איה תילילש ,ןבומכ ,הבושתה
תיב ידי לע הלבקתה איה םא םג השיבמ תראשנ השיבמ הנעטו ,ןועטל רוסא
.טפשמה


?"ונחנא" הז ימ

םאה - "ונאצמ אל" רמוא התאשכ :(םכ)ךילא יאוול-תלאש םג יל שיו
לש ותדמע הניה ךבתכמב תעבומה הדמעהש ושוריפ ןאכ יובחה "ונחנא"ה
ילוא רשא רמוחה-יררה תא ורובע ןנסמ רשא ןונגנמה לש וא ,ומצע רשה
רשה לש ותבוח-ותוכז תא ללוש אל ינאש ןבומכ .ץרא-יווצקמ וילא םיחלשנ
ינא לבא ,ןוניסה-ןונגנמ לש ומויק םצע תא ללוש יניא ןכו ,ויצעוי םע ץעייתהל
אל רשא ,ומצע רשה י"ע לבקתת אל המצע הטלחההש תורשפאה תא ללוש
םיאשונה לכל תירוטוטאטסה תוכמסה לעב םג אלא ,תוירחאב אשונ קר
.יבתכמב יתילעה םתוא

הדוקפת תא רוקחל אלש הטלחההש ןויערה תא ינא ללוש תאזמ רתוי דועו
,הרטשמה םע דחיו ,הל הפופכה תכרעמה לכ םע דחי) הנידמה תטילקרפ לש
תיב תא םהב הטיעלה תוטילקרפה רשא םירקשה לש םתרוה-םמא איהש
.הנממ רטוז גרד ידי לע לבקתת ,(ןוילעה טפשמה

הנידמה תטילקרפמ רטוז התא ,יל עודיה לככ לבא ,העוט ינא םא יתוא ןקת
.תוגרד המכו-המכב


םיבתכמ דוע תרנצב שי :םויסלו
םהילע הנוע אל רשהש

םתוניכה רשאכש חינמ ינא :הבושתב רוחיאה לע תולצנתה דוע עונמל ידכ
- !אל ךיא - םתכלהכ תיבה-ירועיש תא םתישע ,יבתכמל הבושתה תא
אל רבכ הז יבתכמל הבושתהש ךכ ,תויוגייתסהה לכ תא םתיפצ רבכ אליממו
.םיבר םימי בכעתהל הכירצ

רשאב םגו ,הז יבתכמ שארב םירכזנה ,רשה לא יבתכמל רשאב ןידה אוהו
לא יתחלש ותוא ,ןורש רה-בל תור תטפושה ןיינעב רשה לא יבתכמל
.שממ הלא םימיב רשה

.ףוס ילב רזחמל רשפא יא תויולצנתהש ימע ומיכסת אלה


,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


ףדה שארל רוזח
םדוקה קרפל
הנולתה לע הכשלל הנוע רינ החמש ד"וע לש וטילקרפ :ךשמהל

אובמל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל

טפושה תמר