ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


- לברא הנדע
!!!התייבה יכל


רודמה לש םיניינעה ןכותל

אשונה לש םיניינעה ןכותל
אובמל
םדוקה קרפל

ד"וע ,טיול והיעשי
ביבא-לת ,10 ישא ברה

12.5.01 ,אבס רפכ

דובכל
הקיתאה תדעו
ביבא-לת זוחמ
ןידה-יכרוע תכשל

,ידבכנ

הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע 'בגה תנולת :ןודנה
רינ החמש ד"וע דגנ (87/2001/ת םכקית)
תירוטוטאטס-אל הבוגת

הרובעתל ש"מהיתב תדעו םשב ןתיול םקימע ד"וע לש םכילא ובתכמ ינפל חנומ .1
ומצע דעב רבדמה ,ןנד ןודנב ,הכשלה לש יזכרמה דעווה דילש
... רינ החמש ד"וע לש תויטפשמה ויתונעט ... יטפשמ יעוצקמה ןפה ןמ")
ףיסוהל קר אב ןלהל רומאה לכו ,("הדעוה ירבח תעד תא תומאותו תומכסומ
.םיילושב המ-רבד

:תורהבה רפסמ ,הנומתה תמלשה ןעמל .2

לומ הדובעבש אלא ,איה ימיטיגל ךא ,ונתדובעב תועיד-יקוליח םנשיש הז
םילגמ םימייוסמ םיטילקרפש העפותב םעפ אל םילקתנ ונחנא תוטילקרפה
רתומש המל רבעמ ןכש לכ אלו ,ןיד-ךרועל רתומש המל רבעמ ,המישמב תוקבד
הניא ולש "הקופת"ה יכ רוכזל ךירצ םלועל רשא ,ירוביצה תורישב ןיד-ךרועל
דגנכש-דצה םג יכו ,דרשמל טפשמה תיבמ ריזחמ אוה ותוא "לס"ה יפל תדדמנ
.רשויהו תוניגהה אולמב בייח אוה ול ,"רוביצ"המ קלח וניה

,טפשמה תיבב תמא-יא םינעוט םהש םיעדוי רשא םיטילקרפ םנשי
-םייניע-תמיצעב לבא ,תיביטיזופ העידי ילב תאז םישוע ילוא רשא הלאכ םנשיו
ךכ לע םתוא םידימעמש ירחא םג תודבועה רוריבמ םיענמנ םהו ,ןוצרמ
.תמא-ינדא לע תותתשומ ןניא םהיתונעטש

םירכזומה םיטילקרפהמ דחא ףא דגנכ ישיא רבד םוש ישרמל ןיא .3
ףאו ,םינשמ ריכמ ישרמ אנהכ יתא ד"וע תא .הנולתל ופרוצ רשא םיכמסמב
עירתהל הבוחה המק ,הגהנש יפכ הגהנ איה רשאכ לבא ,ישיא ןפואב התוא בבחמ
.םייוסמ לובג רבוע "רבח"ה רשאכ תרמגנ תירבחה הבוחהש םושמ ,רעשב

,1986-ו"משת ,(תיעוצקמ הקיתא) ןידה יכרוע תכשל יללכל (א)34 ללכ .4
תיטפשמ וא תיתדבוע הנעט ,בתכב ןיבו הפ לעב ןיב ,ןיד ךרוע הלעי אל" :רמוא
."הנוכנ הניאש ועדויב

"םייניע תמיצע" םג - םירחא םיניינעבו "רקש דע" ןיינעב - הקיספה יפל .5
תמיצע ךות הנעט הלעמ ןיד-ךרוע רשאכ יכ עמתשמ הזמו ,"העידי"ה תא תרצוי
-לקמו ,ל"נה (א)34 ללכ לע רבוע אוה ךכב םג - הנוכנ אל איהש תורשפאל םייניע
םניא ןעוט אוה םתוא םירבדהש רהזומ אוה רשאכ םירבדה םירומא רמוחו
.שממ ךילהה ותואב וליפאו ,רהזוהש רחאל םג םהילע רזוח אוה לבא ,םינוכנ

ותוא ןיינעלו וחוקלל ןידה-ךרוע לש תונמאנה תבוח לע רבוג (א)34 ללכ .6
.גציימ אוה

.הנידמה תורישב םיטילקרפה לע םג לח (א)34 ללכ .7

,הזה רבדכ הרוק ןכא םאו ,רקשמ אוה ,(א)34 ללכ לע רבועה ןיד-ךרוע .8
-םג ונמצעלו טפשמה תיבל ונתבוחמ קלחכ ,ארומ אלל ,תאז רמול םיבייח ונחנא
.דחי

,רתויב הריהזה הרוצב םיחסונמ לברא 'בגה תא וממוק רשא םיכמסמה .9
ןיבל (תקולחמב-תויונש ןניא רשא) תודבוע ןיב בטיה-דרפה םידירפמ םה רשאכ
.םימייוסמ םיטילקרפל םירקש תסחיימה ,תונשרפ

התעד תא דבכל שיו ,תמאל םיאנק היטילקרפ יכ ןועטל לברא 'בגה הלוכי .10
.(תודבועל תיניינע סחייתתש דבלבו)

םיטילקרפ היפל ,הכופהה הדמעה תא דבכל שי הדימה התואב לבא
הלוע רבדה רשאכ טפשמה תיבל םירקשמ ףאו ,תמאל םיאנק םניא םימייוסמ
.םיגציימ םה ותוא ןיינעה םע דחא הנקב

רשאכ דוע םייואר םניא "העוט דמולמה ירבח" ןוגכ םיעצעטצמ םירוביד .11
-תמיצע ךות וא ,ןיעדויב תמא-יא רבוד אלא "העוט" וניא "דמולמ רבח" ותוא
.םייניע

וטושפ רקשמ אלא "העוט" וניא "דמולמ רבח" ותוא הזכ הרקמב
.ועמשמכ

ישקב ימר פ"נדב היטילקרפו הנידמה לש םירקשה רבדב תונעטה תא .12
םג הז ריהצתו ,תישיאה ותמיתחב ,ריהצתב םג ישרמ הלעה
.תולדל חונ הל היהש המ תא לברא 'בגה התלד וכותמ רשא רמוחב אצמנ

םושיא ידגנ שיגהל הכירצ התייה איה ,התטישל הנמאנ איה התייה םא
- ןידה-יכרוע תכשל לש החתפל לגלגל הלוכי הניא איה ותוא רבד - רקש-תודע לע
המצע-איה רשאכ ,"תוצמשה" לע רחש-תורסח תונעטב הכשלל תונפל םוקמב
.התימאל-תמא אלא ןהב ןיאו ,הדיפקב וקדבנ תודבועה לכש תעדוי

םייוטיבב תשמתשמ איהו ,היתונולת תא דקמל הזעמ הניא לברא 'בגה .13
קר אל הבוט תאזה הלימהש בטיה םיעדוי ונא רשאכ ,"תוצמשה" ןוגכ םייללכ
.ודגנכ תונפומ ןהש ימל תוחונ ןניא רשא תותימא יבגל םג אלא ,םירקש יבגל

.יהשלכ תוסחייתהל תויואר ןניא הלאכ תוימתס תונולת

,הנידמה תטילקרפכ הדיקפת חכמ "לבוק" לש תוכמס הנשי לברא 'בגל .14
ששחמ הארנכ ,יתעמשמ םושיא תשגהב המצעב ןכתסהל הנכומ הניא איה לבא
.דבוכמ-אל דספהל

לש התכאלמ תא תושעל םיכירצ הכשלה תודסומ םא איה הלאשהו
לש ונימיל דומעל וא - היפיפכ לע ןנוגל ןוצרה י"ע תענומה - הנידמה תטילקרפ
.ארומ אללו - רשויב ,הנומאב תיעוצקמה ותוחילש תא אלממ רשא ,רבחה

.הנולתה תא זונגל םכנימזמ ינא .15


,הכרבבד"וע ,טיול והיעשיףדה שארל רוזח
םדוקה קרפל
,קמחתהלו םכחתהל הכישממ םיטפשמה רש תכשל :ךשמהל
הל רוזעי אל הז לבא

אובמל
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל

טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח