ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
אבה ךורב :תירטיש ריאמ ,שדחה םיטפשמה רש לא ןושאר בתכמ
ךמדוק לש ונחלוש לע יתחנהש םיניינע :רשה לא ינש בתכמ



ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


28.3.01 ,אבס רפכ

דובכל
תירטש ריאמ רשה
םיטפשמה דרשמ
םילשורי


אבה ךורב :ןודנה

,ידבכנ

רשכ ךדיקפת תא "םייניעב תועמדב" תלביק יכ םידמל ונא תרושקתה יעצמאמ
.לבחו - םיטפשמה

,דיקפתב ךמדוק הגהש תונויער תא םישגהלו ךישמהל הרידנ תונמדזה ךל תנתינ
רש תויהל ,רתוי דוע הרידנ תונמדזה ול הנתינ ,ודיצמ ,רשא ,ןילייב יסוי ר"דה
.יטפשמה דסממה לא ורובטב רבוחמ וניא רשא ןושארה םיטפשמה


- צ"מדכ ומצע תא רידגה ,םיטפשמה רשכ ודיקפתל סנכנשמ ,ןילייב ר"דה
לכמ רתוי הקוקזה תירוביצ תכרעמ הנשי םא ,ןכאו ,רוביצה םעטמ רוטקריד
,המצע ךותמ תמשונ ,המצע ךותמ היח רשא ,טפשמה תכרעמ איה הזכ רוטקרידל
.המצע ךותמ הנוזינו

דחוימבו ,םיטפושה לע חקפל ךירצו תיטפשמה הליהקה ךותמ אבה םיטפשמ רש
,לשמל ,ומכ - תיסחי ריעצ םדא אוה םא :היעב ול שי ,ןוילעה ש"מהיב יטפוש לע
לע לכתסמ אוהש ירה - םדיקפתל וסנכנ רשאכ ,יבגנה יחצ וא רודירמ ןד
וילע הקזח ,הליהקבש םיקיתוה ןמ אוה םאו ,"הלעמל הטמלמ" םיטפושה
אל רבחו ,םיטפושה םתוא םע "דחא ריס לע בשי" אוה תרחא וא וז הפוקתבש
.רבח ךשונ

לעמ (רתוי וא) תחא התיכ" אוהש םיטפשמ רש תיטפשמה הליהקה ךותב אוצמל
אוצמלו 70 ליג דע םינהכמ םיטפושהש םושמ ,ירשפא יתלב טעמכ הז ,"םיטפושה
וז םג ,ונוא אולמב ,הלעמו 75 ןב "ליחתמ" םיטפשמ רש תיטילופה הליהקב
.תירשפא יתלב טעמכ המישמ

שיא אקווד םיטפשמה רש תרשמל אבייל איה ,יעבט ןפואב ,הזה ישוקל הבושתה
תיבה לעב אוה-אוה ,רבד לש ופוסב ,רשא רוביצה ,רוביצל בייוחמ רשא רוביצ
לש תיבה תלעבכ המצע תא תבשוח ,הדצמ ,רשא ,טפשמה תכרעמ לש יתימאה
.הנידמה


:םידיקפת תוצובק יתש לע םויכ םינוממ ,ושארב דמועה רשהו ,םיטפשמה דרשמ
תונינח ,קוחה תפיכא ,הקיקח) םיטפשמה דרשמ לש תיתרגשה תוליעפה - תחאה
היצקנופה יבגלש דועב ,הנהו .טפשמה תכרעמ לע חוקיפ - היינשהו ,('וכו
לש תויצקנופה ראש יבגלש ירה ,"רדייסטואא" היהי רשהש יוצר הנושארה
."עוצקמהמ קלח" םניה םייטפשמה םירושיכה דרשמה

:םינש המכ רבכ הלעמ ינא התוא העצה לע רוזחל אלא יל רתונ אל תאזה הדוקנב
היהי םהמ דחא לכ רשא ,םידרפנ םינוירטסינימ ינשל םיטפשמה דרשמ תא קלחל
.ל"נה תויצקנופה ינשמ תחא לע הנוממ

,תיחכונה תנוכתמב עצבתהל לכוי אל םיטפושה לע יתימא חוקיפ יכ ןייצל בושח
תא ייח םג אוה םהל ףסונבו ,םיפסונ םיבר םידיקפת םנשי םיטפשמה רשל הב
.םייטילופה וייח

רשעל תחא טפוש דגנ הנולת עצוממב שיגי ד"וע לכ םאש הארמ טושפ בושיח
הנולתב לופיטש רמאנ םאו ,םוי לכ תונולת 10 רשה לש ונחלוש לע וחנוי ,םינש
יקית 1000 תוחפל תע לכב ויהי רשה לש ונחלוש לע - הנש יצח ,עצוממב ,ךרוע
דרשמהו רשה ידי לע עצבתהל הלוכי אל תאזכ הדובע .םיטפוש דגנ תונולת
ר"דה ,ךמדוקש איה הדבועו ,תיחכונה םדאה-חכ תרגסמבו תיחכונה תנוכתמב
דרשמל איבה אוה התוא הרושבה לש הצק-ספא ולו םישגהל חילצה אל ,ןילייב
.םיטפשמה

םירבדה עבטמ ,רוביצה ןומאל הכוז םיטפושה לע חוקיפה םא יכ רוכזל םג בושח
תיבב עיפומ ד"וע לכ אל יכ ןובשחב איבנ םא םגו ,רבגיו רבגי תונולתה םרז
םנשי טפשמ יתבב עיפומ רשא ד"וע לכ דגנכש ירה ,םיטפוש םע עגמב אבו טפשמ
.םויב םימעפ המכו המכ םיטפושב לקתנ םהמ דחא לכש ד"וע המכו המכ

היסולכואל םגו ,ןיד יכרוע םניא רשא םיחרזא לש תונולת לע ונרביד אל דועו
.תאזה הקיטסיטטסל םורתל המ שי תאזה


לש "ינשה יצחה" לע ךדיצמ "רותיו"ו ,םיינשל םיטפשמה רש לש ודיקפת תקולח
הסינכו ,דיקפתה תרדאה אקווד אלא םייפנכ-ץוציק םושמ הב ןיא דיקפתה
.תובישחב ול ינש ןיא רשא דסומ לש ודסיימכ הירוטסיהל

לכ ינפב םג יתילעה ותוא ןויער דוע םישגהל ונל תרשפאמ וז תויצקנופ-תדרפה
לע דיקפהל :הלשממה תושארל תונורחאה תוריחבל םידמעומה ינשמ דחא
םג אוהש ,יטילופ-א ,יעוצקמ רש םיטפשמה דרשמ לש תיתרוסמה היצקנופה
.יבעוז ןמחר לא דבע טפושה ןוגכ ,יברע

לכו ,הכ דע לארשי תולשממ לכמ רתויב הבחרה איה תיחכונה הלשממה ,ןכא
רבעמ" הל םיברוא רשא הלא לכ תא םיינרופיצ-יפולש אצמת תפסונ הבחרה
הדעונ איהש הב דושחל לוכי אל שיא - וישכע-ידי לע עצומכ הבחרה לבא ,"הניפל
.םיינויצילאוק-םייתגלפמ םיכרצ לש םקופיסל

םגש יאדובו תכל תוקיחרמ תויטילופ תוכלשה הנייהת רומאכ יונימל ,ןכא
."סג והשמ" הניא ,עודיכ ,הקיטילופ םלוא ,םייטילופ תונורתי

.הזה ךלהמה תא ףוחדלו םוזיל ,אופיא ,ךנימזמ ינא


,הכרבב



ד"וע ,רינ החמש



ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

28.3.01 ,אבס רפכ

דובכל
תירטש ריאמ רשה
םיטפשמה דרשמ
םילשורי

,ידבכנ

ךמדוק לש ונחלוש לע יתחנהש םיניינע :ןודנה

.ןילייב יסוי ר"דה ,דיקפתב ךמדוק םע החישל יתלבקתנ 9.11.00 םויב

תא יתטריפ וב ,('סקפ יפד 12)
םירבד-םוכיס וילא יתחלש 12.01.01 םויב
.םיפסונ םירבד יתרהבהו יתבחרה םגו ,השיגפב קרפה לע ולעש םיאשונה

ינב לע ופצפצת לא") לאשימ טפושה דגנכ יתנולתל סחייתהל שקבא דחוימב
.ולש ילאוטקלטניאה רשויה רסוח לעו ותועיבצ לע ,ןישח ("םדא

םיקילא רמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה לא יתיינפל סחייתהל שקבא ןכ
םשאנלו דחא םושיא בתכ שגומ טפשמה תיבל םהב םירקמה ןיינעב ,ןייטשניבור
שולש ךשמב טילחהל לגוסמ אל אוה עודמ :הנוש ,רחא םושיא בתכ חלשנ
?תומימת םינש

הרובעתה טפשמו ,הרובעתל טפשמה יתב ןיינע אוה הלא לכמ ילוא בושחו
.לארשי תנידמב טפשמה לש תירוחאה רצחה הניה רשא טפשמ תכרעמ ,ותוללכב

רומאה תויללכמ עורגל אב אל הלאה םייפיצפסה םיאשונה לש םרוכזיאש ןבומכ
.12.1.01 םוימ יבתכמב

תרתוכה תא אשונה ךמסמה תא ןאכ ףרצמ ינא ,ןייד השמ ד"וע ,ךרזוע תשקבל
,זאד םיטפשמה רשל ,1993 תנשב דוע ,יתשגה ותוא ,ורבקמ םהב לשומ
םירקשה לכ תא ףשוח רשאו ,(ותנמזה יפ לע תאז יתישע) יאביל דוד 'פורפה
יטפשמב "תוארקה"ל רשקהב הרטשמהו הרובעתה יטפוש םיציפמ םתוא
.בתכב תוריפכ רשפאל םתודגנתהלו ,הרובעתה

דוע המו .לבזל ךלשוה יתשגהש ירוקמה ךמסמהש ןיבמ ינא ןייד ד"וע ירבדמ
תנמ לע ,הלאה םירקשה לכ תא םיטפשמה רשל ורכמ רשא הלאמ תופצל רשפא
?תסנכל םתוא רוכמת וזש ידכ ,הלשממל םתוא איבי אוהש

.השוב התואל יוא

רטרטל רתומ המכ דע הלאשהש ךכל ךביל תמושת תא תונפהל שקבמ ינא
-תיטפשמ אלו ,תיטילופ-תירוביצ הלאש הניה הרובעתל טפשמה יתבב םימשאנ
.תיעוצקמ


,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


אבה ךורב :תירטיש ריאמ ,שדחה םיטפשמה רש לא ןושאר בתכמ
ךמדוק לש ונחלוש לע יתחנהש םיניינע :רשה לא ינש בתכמ

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח