ונילא ובתכ  רעשה ףד


אקמיק לש רתאב תימויה הנשמה


.הזה רתאב תאצמנ רשא ,תחכשנ המישר םוי םוי ריכזנ הז רודמב
,הזה רודמב םוסריפה דעומ יפל היהי ןאכ ךוראיתה
.ירוקמה דעומה יפל אלו
!!!הנהמ האירק31.5.2002
טפשמה תכרעמב ונלש המרופרה

28.2.2002
?היניש תא הל רבש םשאנה םע המ זא
- הניבל-וניב םיסחיבו ,הרטשמב תומילאה לע)
(ץכ ינד חצר ןיינעב ד"הספ םע ,ןורכזה ןונעירל

1.2.2002
ץ"גבה לע תובוט םילמ המכו ,םינותמ אלו םינותמ ,םייזיפ אלו םייזיפ םיצחל לע

18.1.2002
םסרופמה "ןימאמ ינא"ה לעו ,ןטב-תושוחת יפל "תיעוצקמ" הטיפש לע

11.1.2002
הנידמה לש תילילפה התוירחאו הרובעתה טפשמ

9.1.2002
סורק הירוטקיול תנכדועמ הסריג

4.1.2002
תיטילופ הלאשכ תרתומה תוריהמה לע

2.1.2002
םיכרדה תונואתו ישונאה םרוגה לע

27.12.2001
!תיביטקאורטר לכ םדוק - "יערד קוח"

24.12.2001
?ותועמשמ המ - עוגפ רורמת

21.21.2001
?"םיחצר" המכ וא ,דחא חצר
.סולאוזא תשרפ לע

19/12/2001
תועיבצה לעו תוליזה ףיעס לע הזחמ - םייניעה הבוגב

17.12.2001
?םולח יתמלח וא תייהה :הינונקה

16.12.2001
!לכל עומיש

14.12.2001
יפש-רה תילגרמל הנינחה לע

13.12.2001
ןליא םחנמ :ןמלטנ'גו טפוש
םלוכמ לודגה ש"לצה לע - "תוקדוצה ךיתורעה דעב הדות"


אקמיק לש רתאב תימויה הנשמה

ונילא ובתכ  רעשה ףד