ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
הרבעש הנשב ,אל ימלו יתחלס ימל

ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע
!םכל חלסא אל


:ןייטש הינה החונמה תטפושל

יוטיבה תא ףיסוהל לגוסמ יניא ינאו ,םייחה ןיב אל שדוחל בורק רבכ תא
.ךמשל ל"ז

םוימ ,השק ךכ לע דובעל ךירצ אוה ,ותומ ירחא םג ,הכרבל םדא ורכזיש ידכ
.טפוש אוה םא ,דחוימבו ,םג - ןורחאה ומוי דעו ותדיל

,רשויב הז תא תחוורה - הכרבל ךתוא םירכוז אל םאו ,תלדתשה אל תא לבא
דעב תרבדמ ןידה-יכרוע תכשל לש בושמב ךמצעל תמקה רשא "הטרדנא"הו
.המצע


תמייוסמ תויתייעב הנשי ,ןכא
... תמה םע ןבשחתהל

,קיזהל לוכי אל רבכ תמ םדאו ,ומצע לע ןגהל לוכי וניא תמ םדא ,תינורקע
.ותיא ןבשחתנ דועש המלו

:ונתניחבמ ,םיגירח םנשי הזה ןורקיעל לבא

הצימ אוהו ,ןנוגתהל תונמדזהה ,וייחב דוע ,חונמל ,ול הנתינ רשאכ - תישאר
.ומצע לע אלא ןילהל ול ןיא ,הילע רתיו וא ,התוא

לש לוקוטורפ ןקתל יתשקיב ,ךשמהב ביחרא דוע ךכ לעו ,רבודמ וב הרקמב
השקבה תא יתכמת יתונעט תומיא ךרוצלו ,ךיינפב םייקתה רשא ןויד
ריהצת איבה אל דגנכש-דצה .ןוידב רמאנו שחרתהש לע יתדעה וב ,ריהצתב
רומאה תא םיאור הלאה תוביסנבו - יריהצת לע יתוא רקח אל םגו ,ידגנ
.חכומכ ריהצתב

ןתוארל בייח טפשמה תיב ,רומאכ ,יעמשמ-דח ןפואב תוחכומ תודבוע רשאכ
- םייק הז לבא ,ךכל הקדצהה המ עדוי אל ינא - לבוקמ םנמא .תוחכומכ
רכוז ומצע טפושהש המל םג תובישח הנשי לוקוטורפה ןוקית יניינעבש
יכ ,תרכז אל .אוהה ןוידה לע רבד םוש "תרכז אל" ךמצע תא לבא ,ןוידהמ
תלהנמ תייה דציכ הארמ היה לוקוטורפל ןוקיתה יכ .רוכזל חונ ךל היה אל
.םיטפשמ

לא תסחייתה .לוקוטורפה תא ןקתל תבריס ,רבדה חונ ךל היה אלש ןוויכו
.יטרפה ךשוכר לאכ לוקוטורפה

תאו ,ךייחב דוע ,ךמצע לע ןגהל תונמדזהה ךל התייה יכ םידמל ונא הלא לכמ
.הילע תרתיו

הקיזמ ןיידע תאש ךכ ,םויה םג יב תוכהל ךישממ יל תללוע תאש המ - תינש
.יל

הטמל הז .תננוגתמ תייה אל ,םייחה ןיב םויה תייה םא םג - תישילשו
םה ןכלו ,םהב תחטומה תרוקיבה םע דדומתהל םיטפושה לש םדובכמ
תוטלחהב קר םירמוא םה רמול םהל שיש המ תא ויפל "ןויער" ואיצמה
.םהלש ןיד-יקספבו

.ןידה-קספ דגנכ תויופצ תונעט םע וניד-קספב דדומתהלו תוסנל לוכי טפוש
תונעטה םע ןיד-קספ לש ופוגב דדומתהל לוכי אל טפוש לבא ,ינויחו יוצר הז
תודלונ הלאה תונעטה ירהש ,ןיד-קספ ותוא דגנכ לעופב ןעטיהל תודיתע רשא
,הלאכ תונעט תונעטנ רשאכ .םלועה ריואל אצוי ןידה-קספש ירחא קר
,םתניחבמ ,קדצב ילוא) ןנוגתהל אלו ,םימ םהיפ אלמל םיפידעמ םיטפושה
.(םהמ םיאצוי דציכ םיעדוי ןיא םלועל הלאכ םירבד םע םיליחתמשכ ירהש
.םדובכמ הטמל ,רומאכ ,איה םמצע לע הנגהה

ןונגנמ תועצמאב וא ,"םיברוקמ" תועצמאב םיננוגתמ םיטפושה םימעפל
אוה ,םויכ םייק אוהש יפכ תוחפל ,הזה ןונגנמה לבא ,םהלש תורבודה
.יהשלכ תונימא לע רומשל הסנמ וניא וליפא רשא ,לשוכ ןונגנמ

הז לבא ,םתוא רקבל תוריחה לע ,ההובג-ההובג ,םנמא ,םירבדמ םיטפושה
.דואמ ץוחלו ,ץוחלו הפשה ןמ

,ונל רתומש המ לכו ,םסיכב םלועה לכ וליאכ םיגהנתמ םה תואיצמב
- "םשו-הפ תויועט" לע תרוקיב :"תישיא אלו תיניינע תרוקיב" אוה ,רוביצה
חידקמה ,ילאוטקלטניא רשוי רסחו ןלצע ,ןזואו-בל-לרע טפוש לע תרוקיב ;ןכ
... "רוביצה ןומיאב עגופ" הז יכ ,הלילחו סח - םוי-םוי וילישבת תא

ןומא לע םוי-םוי דוקשל ךירצ טפוש .ונילע תלבוקמ הניא תאזה השיגה
חוכה תא הערל לצנמו ,הזה ןומיאה לע ףצפצמ אוה םאו ,רוביצה
אובב יכ ןובשחב איבהלו ,ולש הנגהה-בתכ תא ןיכהל ול יאדכ ,וידיב ןותנה
.חירצל ץוחמ ףושח ומצע תא אוצמל לוכי אוה תרוקיבה םוי

חותמל ונתיאמ תוענומה תוכושמה לכ תא ונרבע ,ןייטש הינה ,ןכ יכ הנה
.תמ םדא לע תרוקיב

טפשמ להנל תדחוימ היעב התיה אל ,תטפושכ ,הינה ,ךל םג ירה
.חונמה י"ע ושענ רשא תולווע לע ןובזע עבתנ וב

?לדבהה המו


:ךל חלסא אל המ לע
יל תישע רשא שובמאה לע

,רערעל תושר תשקב יתשגה תונטק תועיבתל טפשמה תיבב יתדספה וב קיתב
.רוערעכ תעמש התוא

,דגנכש-דצה לש ןידה-ךרוע לע תושק "תדרי" תא ןוידה תליחתב דיימ
.תינפ אל וליפא ילאו ,'וכו ,'וכו ,קדוצ אל ושרמש ךכ לע ,עבותה

,ליעל רבכ יתרכזה ותוא ,ריהצתב יתראיתש יפכ התייה םירבדה-תושחרתה
:רמאנ ובו


יזוחמה טפשמה תיבב ,13959/97 ע"רב קיתב םשרנש לוקוטורפה .1
.טפשמה ךלהמב שחרתהש תא הנוכנ ףקשמ וניא ,ופי - ביבא-לתב

דרי" ש"מהיב 'בכ ,לוקוטורפב ףקתשמה ןוידה לחהש ינפל דוע .2
שיש הבשהה תוכז ןיינעבו ,תוביריה ןיינעב ,בישמה כ"ב לע "תושק
יפכ ,לכהו ,ול דצ היה אוה אל רשא הזוחה יפ לע ,בישמל ,ול
תא ענכשל המגמב ,הלאה םיניינעב יוצמה דצהמ לכתסמל הארנש
.תואצוהל וצ אלל רוערעה תלבקל םיכסהל בישמה כ"ב

בישמה כ"בל ש"מהיב 'בכ רמא הלאה עונכשה תונויסנ ךלהמב .3
הזש תנמ לע ,אמק ש"מהיבל קיתה תא ריזחא ינא" :ןוגכ והשמ
."תוביריה ןיינעל םיאצמימ עבקי

,תרדוסמ הרוצב ןועטל שקיבו ,בישמה כ"ב ענכתשה אלשמ .4
ךירצ אל ינודא ,ןיקלל רמ" :םייניעב ךויח םע ,ש"מהיב 'בכ ול רמא
."ןיד-קספ רבכ יל שי ,ןועטל

'בכ יכ - ילו יחוכ-אבל - ונל זמרנ אל ןוידה לש בלש םושב .5
.ןכ תושעל ונמזוה אל ףאו ,קספש יפכ קוספל דמוע ש"מהיב


ילע תתחנה ךכ-רחאו ,טקשב בשאש ידכ ,יתוא "תמדרה" תא :תורחא םילמב
.הכמה תא

תחתפ ,ןידה-קספ תא תינדלקל ביתכהל תלחתה רשאכ :לכה אל דוע הזו
יניב תובירי ןיאש ינא קדוצ ןכא יכ תעבקו ... ודוסי ןידב הז רוערע םילמב
,השדח הליע בישמה רובע תאצמה ךשמהב דימ לבא ,עבותה ,בישמה ןיבל
ונממ תחקלש המ תא תירוחאה תלדב ול תרזחהו ,ןעט אל ללכב אוה ותוא
!תימדקה תלדב

הרשפא רשא הרעהב ,עשפ לע אטח תפסוה םג תא :לכה אל דוע הז םג לבא
- םעפמ רתוי ילואו - םעפ דוע םוכסה ותוא תא עובתל בישמה לש החפשמל
.עדוי ימ

חילצמ אל - זאמ םינש שולש ורבע רבכ - םויה דע ינאו ,ראבל ןבא תקרז תא
.םשמ התוא תולשל

קוקז ךניא ךומכ "םירבח" םע - ורבחל םדא ןיבש תוריבע לע םירמוא
םירופיכה םוי ןיא - "תלוז"ל ןבומכ ,איה הנווכה תינכט לבא ,םיביואל
יפל אל ,תוניסחה ךל דומעת אל הלאכ תוריבע לעו ,ונסייפי אלש דע ,רפכמ
.ןישנועה קוחל 'כ 34 ףיעס יפל אלו ,ןיקיזנה תדוקפל 8 ףיעס

וליפא אוהש ילב - דגנכש-דצה לש ותכאלמ תא תושעל תאציש לע ,ךכ לעו
יתוא וצפיו ,ךנובזיע ילהנמ ואובי םא אלא ,םלועל ךל חלסא אל - !שקבי
.יל תמרג רשא םיפיקעהו םירישיה םיקזנה לכ לע אלמ ףסכב

תא ןעט וליפא אוהש ילב ,דגנכש-דצה רובע תאצמה התוא ,שפנה-תמגע ללוכ
.הז

ונלבקש תובוגת


:ןייב ןד טפושל

.רערע ינולפ ותואו ,ידגנ ינולפ לש ותעיבת תא החד םולשה טפשמ תיב

תורשפאה םג הקדבנ לבוקמכו ,רוערע-םדק תבישי המייקתנ לבוקמכ
אלו ,היה רומא אל רשא ,ילארטיינ טפוש תרזעב הקדבנ וז תורשפא .הרשפל
תויחונ וא תלעות קיפהלו) ומצע רוערעב ןד רשא בכרהב תבשל ,היה דיתע
.(הנממ עבונה הדובעב-ןוכסיחהמו הרשפהמ

.טילחיש יפכ טילחי טפשמה תיבו ,ופוגל עמשיהל רוערעה היה ךירצ הרואכל

.ךכל ןכומ תייה אל ,ןידה-תיב-באכ ,התא לבא

וניא רוערעה-םדק תא להנמה טפושה ויפל ןורקעה תא רתסלפ תישע התא
וילע טפושה לש ישיאה סרטניאה עיפשי לבל ,ופוג רוערעב ןדה בכרהב בשוי
.הרשפל םידדצה תא ץוחלל

תא תרשל םה הרשפה לש התרטמו הדיקפתש ,םתסה ןמ ,תחכש םג התא
.טפושה תא אלו ,םידדצה

,הרשפל םידדצה תא איבהל חילצה אל רוערעה-םדק תא להינ רשא טפושה
.יל ןמאה ,ךממ חלצומו םכח תוחפ אל אוהו

עומשל ,ץמאתהל המלו ,תונורקעה םיקתוש ,םימעור םיסרטניאה רשאכ לבא
דמולמ ,טרופמ ןיד-קספ בותכל ,הלילה לש תונטקה תועשל דע תבשלו תונעט
?םיידי ףפוכל רשפא םא ,קמונמו

עומשל ןכומ תייהש ינפלו ,םידדצה תומש תאירק םע דימ :תישע רשא תאזו
(קר איה) הלאשה .םלשל ךירצ בישמה ..." :"תוריל" תלחתה ,םידדצה תונעט
."... העצה םכל עיצנ ףכית ונחנא הזו ,המכ

,ךמצע תא רקיעב תעמש םהב ,ןוידה לש לוקוטורפ ידומע העבש ירחא ,ןאכו
.ח"ש (ףלא םישולש) 30,000 םלשא ינאש :"העצה"ה האב

ותואר תדוקנמ ונייהד ,"ינשה דצהמ" טפשמ ךלש םייחב תיאר אל ילוא התא
טפוש לש "העצה" בושייה ןמ םדאה יניעב יכ םיעדוי לכה לבא ,ןידה-לעב לש
התא ,העצהה תא לבקת אל םאש ,זמורמ תוחפל ,םויא - ןיא-טליב - הב שי
... רתוי דוע "ףוטחת"

הלאשה .ואל םא ,םייאל ןווכתמ ןכא עיצמה-טפושה םא הנשמ אל ירמגל הזו
.םירבדה תא האור ןיידתמה ךיא איה

הזב .לכה ללוכ" ,ח"ש 30,000 לע רבוד ךלש "העצה"ב :לכה אל דוע הז
.ךיפמ ,טוטיצ ףוס ."ןיינעה תא םייסנ

,ךלש הזה "גשיה"ב תקפתסה אל התא ,"המכסה"ה םע ונרזחשכ לבא
הממ קלחכ ,ךתמזיב ,לוקוטורפל תבתכה ןתוא ,תוכמ המכ דוע יל "תסנכה"ו
.לוכיבכ ,"םיעידומ םידדצה"ש

םדוק :ךלש האצמה התייה וז .הז תא "ועידוה" אל םידדצה :דובכה לכ םע
תפסוה ,דדומתהל לגוסמ אל ,קנאנו םומה ידועבו ,םישרקה לע יתוא תבכשה
.דגנכש-דצה תבוטל תוטיעב המכ דוע יב תטעבו

חלסא אל :תיעמשמ-דח ךל עידומ ינא ,ב"סשתה ,םירופיכה םוי ברע ,םויהו
המ לכ תא - יטרפה ךסיכמ - יל םלשת םא אלא ,יל תישעש המ לע ךל
.דגנכש-דצל ינא םלשאו יתמלישש

ךדיצל ובשי רשא ,ךירבח ינש תא םג הזה םולשתב ףתשל לוכי התא ידיצמ
הייעבה וז לבא .ךל םיפתוש םמצע ושע םתקיתשב לבא ,רבדל ילב טעמכ
.ילש אלו ,םכלש


טכיל יבאל
הנידמה תטילקרפל ישאר רזוע
םילשורי ,םיטפשמה דרשמ

ןוישר-תליספ לש התויקוח הנודנ וב ץ"גב קיתב יושירה תושר תא גציימ התא
.דוקינה תטיש יפל ,ישרמ לע הלטוה רשא

םע םכסוה ,ןתינ היה ,קפס אלל ,רשא ,םייניב-וצב ךרוצה תא ךוסחל ידכ
.ץ"גבב ןוידה םותל דע בכועת הליספה יכ יושירה תושר

לש וידימ תילהנימ הליספ "ףטח" ,םילהנתמ ץ"גבה-יכילה דועבו לרוגה הצר
.הרטשמ-ןיצק

-בוכיעבש "דסח"ה לע רתוומ אוה ?הלאכ םירקמב בושייה ןמ םדא השוע המ
המ לכו ,תופפוח הנייהת תוליספהש תנמ לע ,תבכועמה הליספה לש עוציבה
,הז לע םג םכל רתוול ןכומ יתייה) תואצוהה ןיינע אוה ץ"גבב ןוידל ראשייש
הליספה תא ליחהל תנמ לע ,ךילא יתינפ וז חורבו ,(םתמכסה אל םתא לבא
.ידיימ ןפואב םכלש

תא שוחי שיאהש .דרפנב םכלש הררשה-תרטיל תא םתיצר ,םכדצמ ,םתא
תא תוצרל ליחתיו ,תילהנימה הליספה תא םייסי אוהש ירחא םכעורז-תחנ
."םכלש" הליספה

תויהל לוכיו ,יתטישכ - תירשפא הלאה תוליספה ןיב הפיפחש תויהל לוכי
תא תיחד התא לבא ,יתדמע תא לבקל םיבייח אל םתאו ,םכתטישכ - אלש
לע דיעמה רבד ,תילהנימה הליספה םותל דע טעמכ ךילא יתיינפל ךתבושת
םייניב-וצ לבקל תורשפאה תא ינפב םוסחל ןויסנ לעו ,בל-םות רסוח
.יביטקפא

תוחילס שקבמ םדא הב הפוקתב דחוימב ,ךכ לע םיימעפ בושחל ךירצ תייה
םומיסקמ תא רובצל ידכ הנשה לש םינורחאה םימיה תא לצנמ אלו ,ורבחמ
.םיירשפאה םיאטחה

ןכא התא םא ךמצע תא לאשתש היה יאדכ ,".נ.ח"ב בתכמ חתופ התאש ינפל
םידמוע םתא םנמא רשא ,חרזאה יפלכ ןגוה ןפואבו ,יפלכ ירבח ןפואב גהונ
.םיתרשמ םתא ותוא ,רוביצהמ קלח םג אוה לבא ,טפשמה תיבב ולומ

.ךכ לע ךל חלסא אל םירופיכה םויב


זעילא גרבנרטש תור תטפושל

,קמונמו טרופמ רוערע-בתכ ךמס לעו ,טוריפבו ,תוכיראב ךיינפב םינעוט
.ךיינפל תואבומ תואתכמסא םגו ,םיבר םידומע ינפ לע ערתשמה

דיגהל ךל שיש המ לכו ,רחא והשמל וא ,םיטפוש תבישיל תרהממ תא לבא
:אוה

.טרופמו בטיה קמונמ אוה אמק טפשמ תיב לש ןידה קספל רשא"
."שקבמה ןעוטש יפכ ,דוסי תונורקע דגונ אוה יכ יתאצמ אל


!?הקמנהה ןכיא !לכה הז

רשא ,"הפילשב" תוטלחהו ןיד-יקספ דגנכ ץצוח האצי רבכ ןידה יכרוע תכשל
ילב ,'וכו "תיחדנ השקבה" ,"יתעד החנ" ,"יתאצמ אל" אלא וניא םלוכ-לכ
.ךלשב תא לבא - שממ הב ןיאש הקמנה אלו שממ לש הקמנה אל - הקמנה

.םיטפוש תבישיל תרהממ תאו ,םידבאתמ ןיד ילעב ךומכ םיטפוש ללגב


.ךכ לע ךל חלסא אל םירופיכה םויב


?חלסא אל דוע ימל

,לברא הנדע ,הנידמה תטילקרפל
.ןורש רה-בל תור תטפושלו

.חותפ ןיידע ןכתא ילש ןובשחה

לברא הנדע
.ןורש רה-בל תורהרבעש הנשב ,אל ימלו יתחלס ימל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח