ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

סייו יכדרמ תשרפ לע
:הבח תילגיסו
!?לבזל - ןרצייה תוארוה


אובמ

.ותסיע לע דיעמ םותחנה ןיא םירמוא

תחאכ הנוכנ אלו הנוכנ וז הרימא

אוה םא הנוכנ אל לבא ,ותסיע לש התוכזל דיעמ םותחנה רשאכ הנוכנ איה
.ותסיע לש התבוחל דיעמ

לכאמל יואר וניא ,ידי השעמ ,הז הפאמ רמוא םותחנה םא ,לשמל ,ךכ
איה ותגופת ךכ םגו ,רוריקב וקיזחהל שי םירגובמל לכאמכ םגו ,תוקונית
רבדל סרטניא ןיא ןרצי ףאלש םושמ ,שדקו האר הזכ - הייפאה רחאל םיימוי
.ולש רצומה לע תוער

,דחאכ םירגובמלו תוקוניתל בוט הז הפאמ רמוא םותחנה םא ,ךדיאמ ,לבא
-עגר :ול רמאנ ןאכ - רוריקב אלש םג וקיזחהל ןתינו ,הגופת ךיראת ול ןיא
.הזה רצומה תא ךממ הנקנ זא קרו ,חיכות םדוק ,עגר


ונרצי יפ לע - ז"לממה לש תולבגימה

תעגופה ,תזכורמ רוא-ןרק איהש ,רזייל-ןרק תועצמאה לעופ ,עודיכ ,ז"לממה
.רישכמה לא תרזוחו ,("הרטמה בכר") תדדמנ ותוריהמ רשא בכרב

"ילמינימ םומיסקמ" חווט םימייק ומצע ןרצייה לש הלעפהה-תוארוה יפל
יולת לכה - ז"לממה לש ותלעפהל "ילמיסקמ םומיסקמ" חווטו
רואה-תוריזחמ ונייהד ,הרטמה בכר לש (REFLECTIVITY) "תויביטקלפר"ב
וליאו ,םירטמ 760 דע לש חווטב דודמל ןתינ ההובג תוריזחמ לעב בכר :ולש
.ןרצייה תוארוה יפל לכה ,270 דע קר - הכומנ תוריזחמ לעב בכר

בכר לש תויביטקלפרה תא דודמל תחרוט אל הרטשמה םא ןידה והמו
תויביטקלפרהש החנהה ךותמ תאצל שיו ,םשאנה תבוטל אוה קפסה ?הרטמה
,םירטמ 270 - מ הלעמל לש חווטב התייה הדידמה םאו ,רתויב הכומנה איה
.םשאנה תא תוכזל שי


הווה ךכ ,ןכאו

הב תוריהמה תריבעמ סייו יכדרמ םשאנה תא הכיז יול ןורי הרובעתה טפוש
,םירטמ 500 - מ הלעמל לש קחרממ העצבתה הדידמהש םושמ ,םשאוה
הלעפהה תוארוה .ומצע ןרצייה יפל ,"חוטב"ה חווטהמ םיילפכ ךרעב וניהד
.אל שממ .תקולחמב-תויונש ויה אל םג ןהו ,םשאנה י"ע וגצוה

הספתנ רשא ,(הבח תילגיס) תרחא תמשאנ טפוש ותוא הכיז ףסונ קיתב
.סייו לש םידקתה ךמס לע ,תומוד תוביסנב


הנידמה לש הרוערע

טפשמה תיבל הרערעו ,הלאה םייוכיזהמ תרשואמ התייה אל ,ןבומכ ,הנידמה
.םימשאנה ינש תא עישרהו ,רוערעה תא לביק רשא ,יזוחמה

יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

םלבקנ רשאכו םא רתאל הלענ הנידמה לשו סייו םשאנה לש וימוכיס תא
.ןידה-קספ םע םג השענ ךכו ,בשחמ ץבוקכ

ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

,ונממ םיצור המ ןיבה אל יזוחמה טפשמה תיב ,רערעל תושרה תשקבמ הלועכ
הילע ,הנידמה לש תיתודליה התשיגל ספתנ םגו ,ןיבהל הצר אל ףא ילואו
.("הירכוס הצור ינא" רמואה דליה לע) םימוכיסל אובמב רבוד


:יזוחמה ש"מהיבב הבח תילגיס תמשאנה לש הימוכיס :ךשמהל
יתיצמת אובמ .א
השרפה לש םיניינעה ןכות

:יזוחמה ש"מהיבב הבישמכ הבח תמשאנה לש הימוכיס

יתיצמת אובמ .א

ראבב ןבא .ב

,םכל תיאדכ םיקבד םתא הב הרדגהה םאה - ז"לממה "תונימא" לע .ג
?םכתטישל

תיגיגח הרהצה .ד

אוה םאה :םירחא םינותנו קחרמה לש היצקנופכ ז"לממה לש ותונימא לע .ה
?"םדא לכאמל יואר"

הרימאה לע :"הפינע הקיספ" ומשו - !!!ףולב ,ףולב ,ףולב ,ןכ - ףולב .ו
... "ןיד יקספ לש בר רפסמב העבקנ" ז"לממה לש ותונימא יכ החיכשה

העיבתה לש ףסאמה-ברק לעו - ז"לממה לש ותונימא לע .ז
(המדקמ) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל

?"תונימא" תאז המ ...אוה ןימא ןכא ז"לממהש חיננ .ח

:(ךשמה) ינמחר ד"ספ לש וידירש תלצהל העיבתה לש ףסאמה-ברק לע .ט
המצע איה ןתוא - מ"חה לש ויתונעט תא תצמאמ ,"םואתפ" ,הנידמה עודמ
?םיידי יתשב רבעב התחד


םיכרצל ,רישכמ לש ותונימא םיעבוק דציכ :וא ,ןילמהמ-ןלילחה לע .י
?ז"לממה ןיינעל השענ רבדה םאהו ,םייטפשמ


ותסיע לע םותחנה לש םיצלואמה וירבסהלו ,2 יסר'ג וינ ד"ספל תורעה .אי

רקש אוה רקש אוה רקש ונרמא .בי

םייניב-םוכיס .גי

ןנד הרקמב ליעל רומאה תלוחת לע .די


!תנייאתמו תקחשנ םג איה ךכ - תרצונ הדבועבש-הקזחש םשכ .וט


תויביטקלפרה לע .זט


םולח יתמלח וא תייהה :הלעפהה תוארוה לש תיטופישה העידיה ןיינעל .זי


(םייק אל) חי

םוכיס .טי

הדיצב השקבו ,תפסונ הרעה .כ

העיבתה ימוכיס לע ביגהל תושר תשקב


:ןוילעה ש"מהיבב הבח תמשאנה לש רערעל תושרה תשקב

אובמ .א

אקווד תכמותה (לאיתלאש) 231/99 פ"נדב הנידמה לש התדמע לע .ב
ןנד תשקבמה לש התדמעב


ותועט :סייו יכדרמ תא ועישרהב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ג
הנוכנה הלאשה תגצהב


ש"מהיב 'בכ לש ותשיג תא ותוחדב ,יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ויקומינ לע .ד
ןרצייה תוארוה ןיינעב אמק


ןנד תשקבמה לש הניינעב יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש תויפיצפסה תורעהה לע .ה

תפסונ הרעה .ו

וז השקבב תוררועתמה תויטפשמה תולאשה .ז


םוכיס-תרעה .ח

רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב

!םלשנ אלו םת
הלעמל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל
הרדסה לש םיניינעה ןכותלתמאה לכ - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח